Nieuws 13 mei 2021

Na een periode van ruim 5 maanden van online diensten, wil de kerkenraad de fysieke diensten weer hervatten op 23 mei (Pinksteren). De meeste gemeenteleden zullen inmiddels gevaccineerd zijn, zodat het besmettingsrisico gedaald is. Ook heeft de landelijke kerk inmiddels aangegeven dat er weer kerkdiensten mogelijk zijn met een maximum van 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Wel blijft het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt tot uiterlijk zaterdag om 16 uur aan Jan Vlaming doorgeven dat u de dienst wilt bijwonen. Daarnaast blijven de basisregels van kracht, zoals mondkapje dragen bij binnenkomst en verlaten van de kerk, handen desinfecteren bij binnenkomst en de 1,5 m afstandsregel. Ook blijft het uiteraard mogelijk om de diensten online te blijven volgen, zoals we nu inmiddels gewend zijn.

Bevestiging kerkenraadsleden
Op 23 mei met Pinksteren zal Anja Pruijt bevestigd worden als diaken. Daarnaast zullen de volgende kerkenraadsleden herbevestigd worden: Loes Fritzsche, Karel Kostelijk, Henny Smit, Aart Vijfvinkel en Aleid Hagen. We zullen afscheid nemen van Dik Michielen als diaken. Tevens nemen we afscheid van Arwim Fritsche als liturg. De voorganger in deze dienst is ds. Marius Braamse.

Vacature predikant
De afgelopen periode heeft de kerkenraad overlegd met ds. Marius Braamse over de invulling van de vacature, die ontstaat als ds. Corrie met emeritaat gaat. Ds. Marius heeft te kennen gegeven, dat hij predikant wil worden bij onze gemeente. De kerkenraad heeft hier allereerst zorgvuldig over nagedacht en overlegd. Vervolgens is er een gesprek geweest met ds. Marius. De kerkenraad heeft besloten, dat zij graag met ds. Marius door willen gaan. Op 27 juni zal er na de dienst in Stompetoren gemeenteoverleg plaatsvinden, waarbij u vragen kunt stellen aan ds. Marius en aan Jan Vlaming, de voorzitter van de kerkenraad. Daarna kunnen de gemeenteleden in een schriftelijke stemming aangeven of zij akkoord gaan met de voordracht van ds. Marius. Als u verhinderd bent op 27 juni, kunt u ook bij volmacht stemmen. Daarvoor zet u op papier aan wie u de volmacht geeft, en vermeldt u uw naam, datum en handtekening. De volmacht geeft u mee aan diegene die voor u naar de gemeentevergadering gaat en voor u uw stem uitbrengt.
De kerkenraad is verheugd dat ds. Marius predikant wil worden in onze gemeente.

Interviews
De afgelopen drie zondagen heeft u na de uitzending van de kerkdiensten een filmpje kunnen zien, waarin verschillende medewerkers van de online kerkdiensten geïnterviewd worden. U kunt de filmpjes vanaf zondag 16 mei  t/m Pinksteren nog een keer zien. Daarvoor wordt een aparte link per mail rondgestuurd. Als u de filmpjes wilt bewaren op uw eigen computer, kunt u dit per mail doorgeven aan Aleid Hagen of aan Jan Vlaming. U ontvangt de filmpjes dan via WeTransfer.

Met vriendelijke groet,

Aleid Hagen (scriba)