Verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 november 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Hij leest een stukje over ‘kerk-zijn’ van Robert Grijsen, stadsdichter van Hilversum.

Mededelingen: De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen van het Classicaal College voor het Opzicht voor een zitting op 20 november 2019. Er gaat een afvaardiging van de kerkenraad heen.

Actiepuntenlijst
-Opvolger Linda. Coby neemt het opstellen van het bloemenrooster over.
-Gebruik kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters (CKRM) adviseert om de verdeling tussen de beide kerkgebouwen te handhaven zoals die nu is. Financieel levert het wel wat voordeel op om in de wintermaanden alleen de kerk in Schermerhorn te gebruiken, maar veel mensen hechten eraan om ook regelmatig de kerk in Stompetoren te kunnen gebruiken. De kerkenraad besluit om dit advies op te volgen.

 • Gladheid pad Stompetoren. Er is afgesproken dat Aart en Rob bij gladheid de benodigde maatregelen nemen.
 • Zonnepanelen. Het CKRM heeft besloten om zonnepanelen te laten plaatsen op de Ark in Stompetoren, evenals op de daken van de kerk van Schermerhorn en het Zwethuis. Deze besluiten worden meegedeeld tijdens de gemeentevergadering van 15 december a.s. De Diaconie zal bekijken of het ook gerealiseerd kan worden op het dak van de pastorie.
 • Postlijst -Doetie stopt met het inroosteren voor het koffiedrinken. Coby neemt dit van haar over. Aleid biedt zo nodig hulp. -Woord en Weg heeft verzocht om een vrijwillige bijdrage. De kerkenraad besluit om hier geen gevolg aan te geven.
 • Oudejaarsdienst voortzetten als avondgebed? Omdat er geen voorganger te vinden is, is besloten om in plaats van een oudejaarsdienst een avondgebed te houden. Jac en Henny zijn bereid om daar vorm aan te geven. Corrie heeft de nodige input.
 • Toegang tot besloten gedeelte website De kerkenraad besluit dat het besloten gedeelte website alleen toegankelijk is voor leden van onze gemeente. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte moet men zich registreren. Jan controleert vervolgens via het LRP of de aanvrager lid is van onze gemeente. Waarna toestemming gegeven kan worden en men kan inloggen. Wanneer ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente en wel geïnteresseerd/ betrokken zijn, toegang willen tot het besloten gedeelte, dan moet de kerkenraad hiervoor toestemming geven. Jan dient de aanvraag in bij de kerkenraad. Het kerkelijk bureau houdt de- ze lijst bij. De kerkenraad toetst jaarlijks de lijst van betrokken personen. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van deze werkwijze, zodat gemeenteleden die niet genoemd willen worden in het besloten gedeelte, dat kunnen melden. Verouderd nieuws moet verwijderd worden. Dat moet worden doorgegeven aan Art als beheerder van de website.
 • Toestemmingsbrief van kerkelijk bureau i.v.m. nieuwe ledengids In 2020 brengt het kerkelijk bureau een nieuwe ledengids uit. In verband met de nieuwe privacywetgeving moet de gemeenteleden toestemming gevraagd worden voor publicatie van hun gegevens. Er wordt besloten om de leden een formulier toe te zenden, waarin ze kunnen aangeven dat ze bezwaar maken tegen publicatie van hun gegevens in de ledengids, op de website (openbaar en besloten gedeelte) en in De Aanwijzer. Als er geen formulier retour wordt gestuurd, wordt ervan uitgegaan, dat publicatie mag. Deze ‘bezwaar’-brief wordt niet samen met Aktie Kerkbalans uitgedeeld, maar wordt als aparte brief naar de gemeenteleden verzonden. Jan bespreekt een en ander met het Kerkelijk Bureau.
 • Begroting 2020 kerkrentmeesters De begroting laat een negatief resultaat van € 2.836 zien. Het CKRM heeft besloten om dit tot € 0 terug te brengen door uit de reserves te putten. Het CKRM en de Diaconie hebben de gezamenlijke posten met elkaar afgestemd.
 • Begroting 2020 diaconie Er is een overschot van € 2.900 begroot. Dit bedrag komt volgend jaar bij de reserves. Er wordt geprobeerd om verlies en reserves zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Er moet voorkomen worden dat verliezen ontstaan. Een samenvatting van beide begrotingen komt in de volgende Aanwijzer. Collecterooster en giftenadvies De doelen voor collectes en giften zijn duidelijk. De toelichting van de collectes in de Aanwijzer is ook handig voor de ambtsdragers van dienst. Met dank aan Dik.
 • Functie Consistoriegebed Het consistoriegebed is vooral bedoeld ter bemoediging en ondersteuning van iedereen die een bijzondere verantwoordelijkheid of taak draagt in een viering (naast voorganger, ambtsdrager van dienst, lectoren, etc.). Het gebed mag kort zijn. De handdruk van de ambtsdrager van dienst geeft uiting aan de verantwoordelijkheid van de kerkenraad/gemeente voor de keuze voor deze voorganger en aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij aanvang van de dienst wordt zowel een handdruk gegeven aan de dominee als aan de liturg.
 • Voorstel ‘Preek van de leek’ Corrie heeft aan burgemeester Bruinooge van Alkmaar gevraagd of hij bereid is een keer in Stompetoren een ‘preek van de leek’ te houden. De kerkenraad gaat ermee akkoord, en ook om vaker een leek de preek te laten doen (eenmaal per jaar). Publiciteit is belangrijk. Na de ervaring met de heer Bruinooge wordt geëvalueerd. De dienst is onder leiding en verantwoordelijkheid van Corrie. Corrie neemt contact op met de heer Bruinooge.
 • Van de dominee -Er is een verzoek van Anja en Peter voor de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk op 12 december 2019. De kerkenraad stemt hier mee in. – In de kerk van Stompetoren is een kaarsentafeltje geplaatst en bestaat de mogelijkheid om voor of na de dienst een kaarsje te branden, voor wie dat wil. In overleg met het moderamen is een ingelijste poster besteld van ‘de blauwe duif’ van Picasso. Een voor iedereen – gelovig of niet – ‘meditatief’ en modern beeld.
 • Verslagen van de verschillende commissies -RvK: Jan geeft aan dat voor hem niet duidelijk is wat zijn taak is als ambtsdrager in een Raad van Kerkendienst. Bij alle RvK-diensten moet een ambtsdrager van dienst aanwezig zijn, die het consistoriegebed doet en de handdruk geeft. Er is ook geen duidelijkheid over de bloemen. Corrie bespreekt een en ander in de Raad van Kerken.
 • Sluiting Henny leest een gedicht van Sytze de Vries voor dat aansluit bij de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Oecumene

Op zondag 27 oktober 2019 heeft de Taizé-werkgroep in de O.L. Vrouw Geboortekerk te Schermerhorn een Taizé-viering gehouden met het thema “Troost”. Belangstellenden hebben deelgenomen aan een sfeervolle viering van een uur met elementen uit Taizé zoals korte herhalende liederen, inspirerende teksten, gebeden en stilte met uitnodiging tot meditatie. Daarnaast was er gelegenheid tot het aansteken van een kaarsje voor een eigen intentie.

Voor, tijdens en na de dienst was er gelegenheid om in rust te luisteren naar prachtig harpspel door Caitlyn Immerzeel. Iedereen heeft ervan genoten.

Ook konden we kijken naar een passend, en creatief gemaakt aandachtscentrum met brandende kaarsjes.

Na de dienst hebben we samen nagepraat, koffie en thee gedronken en werden de teksten van deze viering uitgedeeld.

Mensen geven aan dat een Taizé-viering wordt ervaren als een moment van stilte en waar ruimte wordt geboden voor bezinning.

De Taizé-werkgroep gaat zich weer bezinnen op de volgende Taizé-viering op zondag 22 maart 2020.

Gespreksgroep 50+ Thema Rentmeesterschap

Zondag 10 november hebben wij de eerste gespreksgroep van het seizoen gehouden, met als gastheer/vrouw Jan en Petra. De opkomst was heel goed.
Jan en Aart hebben de avond voorbereid.

Begonnen is met een inleiding op het thema, door Aart:
Goed rentmeesterschap, een actueel thema: lees de kranten, kijk naar TV, het gaat over de uitputting grondstoffen, de overconsumptie, vervuiling van de wereldzeeën, verdwijnen van allerlei dieren, zelfs insecten, ontbossing, smerige lucht, CO2 , N2, PFAS etc. etc. je zou er pessimistisch van worden.

“Gespreksgroep 50+ Thema Rentmeesterschap” verder lezen

Huiskamerkring Goud in gesprek

Op de laatste dag van oktober zitten we met z’n achten in de huiskamer van Adri en Piet. Jeanne opent met ‘Bloem van vrede’ uit de bundel ‘Kom vanavond met verhalen’.
Er is veel in het nieuws dat ons hart treft en de opvallende verhalen stromen naar buiten.

Hoe schokkend
is het te lezen in je ochtendblad over oorlogen en geruchten van oorlogen.
Vluchtelingen uit Congo. Kinderen die uit de armen van moeders gerukt worden.
Of te horen over de schrijnende toestand in Chili, waar kranten nauwelijks over schrijven.
Chaos, opstand, in brand gestoken stations, waardoor vervoer niet meer mogelijk is. Het is bijna onmogelijk om je zaken daar goed te regelen. En waarom? Niemand die het begrijpt.

“Huiskamerkring Goud in gesprek” verder lezen

Een geanimeerd gesprek

Hier en daar wat krantenknipsels. Op de tafel  een stuk krant waarop flink gestudeerd was.

Acht deelnemers aan de Huiskamerkring Goud openen zo het nieuwe seizoen op donderdagmiddag 5 september. Gerda verwelkomt met ‘Een glimlach’.

Er is veel dat opviel in het nieuws.

Ik geef mijn leven een 10

Een man verwelkomt theaterbezoekers in een prachtig rood kostuum. Zo verspreidt hij wat vreugde in het leven en geniet ervan. Hij geeft zijn leven een 10. Hoe zit dat bij ons? Kunnen we ook een cijfer geven?

“Een geanimeerd gesprek” verder lezen

Veldboeket

De deuren van het Zwethuis staan wagenwijd open. Het is een warme augustusavond.

De linkerhand van Linda klemt stevig om de eerste dikke bloemenstengel. Haar vaardige rechterhand steekt steeds een nieuwe bloem schuin toe, terwijl haar vingers de onderste bladeren bijna ongemerkt van de stelen ritsen. Ondertussen draait haar steeds voller wordende hand om en om. De grote zonnebloemen draait ze met de kop naar het midden.

“Veldboeket” verder lezen

Kort verslag kerkenraadsvergadering 17 september 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Hij leest een stukje uit een boekje over ‘Geloven in de Classis’

Actiepuntenlijst

-Verjaringstermijn grond schuurtje achter het Zwethuis. De buren hebben in een mail van 29 juli 2019 bevestigd dat zij geen aanspraak maken op het eigendom van de grond achter het Zwethuis. Het momentele gebruik van de aanbouw wordt gedoogd door de PKN te Schermer. De buren verklaren dat zij eventuele nieuwe bewoners erop zullen wijzen dat zij eveneens geen aanspraak kunnen maken op de grond.

“Kort verslag kerkenraadsvergadering 17 september 2019” verder lezen

Huiskamerkring Goud op stap

We hadden afgesproken om op 16 mei bij elkaar te komen. Op diezelfde middag kwam Ring Alkmaar bij elkaar in Sint Pancras. Een themabijeenkomst waar alle naburige protestantse kerken voor uitgenodigd waren. Als zoekers, zieners en zeggers sprak het onderwerp ons wel aan: ‘Christelijke spiritualiteit in de Protestantse Kerk’. Bovendien was een van de sprekers onze ‘buurman’ Ds. Niels Gillebaard uit Graft-De Rijp. Toen was de beslissing gauw genomen en kon ik onze gespreksgroep opgeven voor de erbij aangeboden broodmaaltijd.

“Huiskamerkring Goud op stap” verder lezen

Van kaartenbak tot authenticatiesleutel

Afscheid van 9 jaar kerkelijk bureau

Ledenadministratie

Het was in 1911 wel even wennen voor ons kerkelijk bureau toen het systeem van de ledenadministratie op de schop ging. In zijn eentje probeerde Wil de overstap van de kaartenbak naar het nieuwe digitale systeem te doorgronden.

Hij werd lokaal beheerder van het LRP (Leden Registratie Protestantse kerk).

Vanuit de Pastorale raad bezocht ik af en toe met Wil de voorlichtingsavonden daarover.

“Van kaartenbak tot authenticatiesleutel” verder lezen