Verslag kerkenraadsvergadering 9 november

Welkom en opening: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering
om 19.30 uur.

Bezinning: Avondmaal
Marius maakt een serie over Het Avondmaal. In de kerkorde staat dat er minimaal 4 keer per jaar Avondmaal gevierd moet worden. Wat is voor de kerkenraad de kern van het
Avondmaal? En wat zou een ideale frequentie zijn? Een aantal meningen:
-ik heb het Avondmaal in coronatijd niet gemist, en kijk er ook niet naar uit.
-ik vind het fijn om Avondmaal te vieren, maar 4 keer per jaar vind ik genoeg. De kern is voor mij het gezamenlijk doen en beleven.
-het past bij de tradities binnen onze kerk. Het symboliseert het samenzijn. Maar het zorgt
niet altijd voor verbinding.
-Ik heb het absoluut niet gemist. Ik voel er niets bij. Het heeft geen betekenis van mij. 4 keer
per jaar vind ik meer dan genoeg.
Marius: Het breken van brood en het delen kunnen iets van heelheid geven in de
gebrokenheid van het leven. Er kan gezocht worden naar manieren om het Avondmaal
ongedwongen(er) te vieren. De kerkgebouwen bieden hier voldoende mogelijkheden voor. In Stompetoren zou de hele kerkdienst in een kring gevierd kunnen worden.
In de kerkenraad en tijdens een gemeentevergadering denken we verder na over het
Avondmaal. Ook over de vorm.

Mededelingen
-Jan deelt mee dat hij de stijgende coronabesmettingen zorgelijk vindt en dat die
waarschijnlijk ook gevolgen zullen hebben voor de kerkgang. Mensen die de kerkdienst van
de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar willen bijwonen, moeten zich aanmelden. Als kerk
proberen we de anderhalve meter te handhaven, of op zijn minst afstand te houden. Voor de ‘gewone’ diensten is aanmelden niet nodig. De kerkenraad besluit dat er vanaf aanstaande zondag aan de gemeente gevraagd wordt of er ingetogen kan worden gezongen. Besloten wordt om het koffiedrinken na de kerkdienst voorlopig te schrappen.

Actiepuntenlijst
-Overleg kerkenraden Schermer en Graft-De Rijp: Het voorstel is om op dinsdag 30
november a.s. om 20.30 uur in de Grote Kerk van De Rijp bij elkaar te komen voor een
kennismakingsgesprek. -Organisatie en frequentie Avondmaal: er wordt besloten dat dit 5 keer per jaar zal plaatsvinden. Op Witte donderdag, Pasen en nog 3 andere momenten. Dit punt kan van de actielijst af.

Begroting 2022 CKRM
Jos geeft een toelichting. Het tekort ontstaat door de planning van onderhoudswerkzaam- heden aan de diverse gebouwen. De geraamde kosten van de kerk aan het Westeinde zijn
opgenomen in de begroting. Dat houdt in dat bij aannemen van de begroting de KR het
CKRM toestemming geeft om het begrote onderhoudswerk uit te voeren. Verder is er een
andere verdeling met de Diaconie over de predikantskosten. Het Zwethuis wordt niet
opgeknapt. Het College is van mening dat het verstandig is om in te krimpen op het
vermogen. De kerkenraad gaat akkoord met het concept van deze begroting, met dank aan
Jos en Piet. Als de gemeente de mogelijkheid tot inzage heeft gehad en er geen opmerkingen zijn, wordt de begroting officieel vastgesteld door de kerkenraad.

Begroting 2022 Diaconie, collecterooster, giftenadvies
-Karel geeft een toelichting op het giftenadvies. Alle bedragen hierin zijn verdubbeld. Er zijn 3 nieuwe posten opgenomen. Er wordt opgemerkt dat het doel van de Diaconie is om mensen in de verdrukking te helpen, niet om te sparen. De kerkenraad vraagt wel aan de diaconie om, gezien het grote vermogen van de diaconie, verder na te denken over het nog meer schenken aan goede doelen.
-Begroting Diaconie: Het verlies van de diaconie is op € 20.000,- begroot. De opbrengsten en kosten van ‘Pastorie bewoond door predikant’ vallen nu onder: ‘Overige bebouwde eigendommen’, omdat de predikant niet meer in de pastorie woont. De begroting in concept wordt goedgekeurd zodat deze voorgelegd kan worden aan de gemeente. Als de gemeente inzage heeft gehad, komt de begroting officieel ter goedkeuring in de kerkenraad.

Kerstdiensten / Oudjaar 2021 / Nieuwjaar 2022
De kerstdiensten zijn geregeld. Er is geen kindernevendienst (overigens ook niet bij de
Laatste Zondag van het kerkelijk jaar). Op Oudjaar wordt als een experiment een middagdienst/vesper gehouden. Er wordt voortaan op Oudjaar geen avonddienst meer gehouden. De eerste zondag in het nieuwe jaar (2 januari) is er koffiedrinken als de coronamaatregelen dat toelaten. De denktank (Agnes, Mieneke en Maurice) heeft het idee geopperd om daarna soep en broodjes te serveren. De kerkenraad vindt dat een goed idee.

Liturgen
Marius heeft overleg gehad met de liturgen. Er wordt gevraagd of er vaker met lectoren gewerkt kan worden. De liturgen willen zelf graag het ‘rode boekje’ herzien. Er wordt voorgesteld om te werken met 2 liturgieën. Elk jaar komt er 1 nieuwe liturgie bij en een oude vervalt dan. De kerkenraad is akkoord met deze voorstellen.

Beleidsplan vaststellen
Het beleidsplan wordt vastgesteld door de kerkenraad en ondertekend. Het wordt gepubliceerd op de website.

Plaatselijke regeling vaststellen
Wijziging: Bij punt 6.1 moet toegevoegd worden dat bij afwezigheid van de administrateur deze vervangen wordt door de voorzitter. Met inbegrip van deze wijziging wordt de plaatselijke regeling goedgekeurd en ondertekend. Het wordt op de website geplaatst.

Terugblik gemeentevergadering 17 oktober jl
Het was een ontspannen bijeenkomst. Gemeenteleden waarderen het dat zij meegenomen
worden in de plannen binnen onze kerk. -Er werd gevraagd of de kerstdiensten om en om in Schermerhorn en in Stompetoren gehouden kunnen worden. Er is echter al een kerstdienst in Schermerhorn (in de katholieke kerk). In Stompetoren zou er dan geen dienst zijn. Bovendien is de kerk in Stompetoren onze eigen kerk.
-Het idee voor de Zomerdiensten in Stompetoren en de winterdiensten in Schermerhorn is
goed ontvangen
-Gebouwen: Gekeken moet worden naar de mogelijkheden. Gemeenteleden waren van
mening dat geld niet de beslissende factor moet zijn.

Van de dominee
-Raad van Kerken: De RVK wil graag een aantal gezamenlijke kerkdiensten. Er moet overlegd worden welke diensten doorgang kunnen vinden. Vraag: Kan de Taizédienst ook een keer ’s morgens gehouden worden in plaats van ‘s avonds? In principe is de kerkenraad akkoord. In 2023 kan dit wel, maar voor 2022 staan voor onze kerk voor alle diensten al predikanten ingepland. De datum voor een Taizédienst ’s morgens (in 2023) moet vóór Pasen 2022 al vastgesteld worden.

Verslagen van de verschillende commissies
-ZWO 25-10-21: er zijn geen vragen
-CKRM 25-08-2021: er zijn geen vragen
-CKRM 02-11-2021 punt 4: ‘Aanjaagteam Religieus Vastgoed’: van dit team wordt iemand
uitgenodigd om te adviseren over de gebouwen.
-Gezamenlijk overleg van het CKRM en de Diaconie: er is overeenstemming over de kosten
kerkdiensten en over de verdeling van de predikantskosten.
-Diaconie 02-11-2021: er zijn geen vragen.

Rondvraag
-Wil: heeft 50 adventskalenders besteld. Deze worden op de 1e advent uitgedeeld. Wil vraagt of de kerkenraad wil nadenken over de 2e collecte; kan deze afgeschaft worden? Dit komt de volgende keer op de agenda.

Sluiting
Jos sluit af met een gebed. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur