Schoolkerstfeest

Een herinnering van 70 jaar geleden

Het grote bruine paard voor het zwarte koetsje draaft in gelijkmatig tempo over de dijk van Grootschermer naar Schermerhorn. Papa zit buiten op de bok van de brik, zoals we het koetsje van opa noemen. Ik zit samen met mijn broertje binnen, lekker warm ingepakt op de bank tegenover mama. Door het gedraaf wiegt de koets zachtjes heen en weer.

“Schoolkerstfeest” verder lezen

Van de voorzitter

Veel waxinelichtjes werden achter in het kerkgebouw al bij binnenkomst in de gedachtenisdienst aangestoken. Voor aanvang van de dienst werd de tafel met waxinelichtjes naar voren gehaald en naast de kaarsen gezet die tijdens de dienst aangestoken zouden worden. Toen de lichtjes voorin de kerk stonden zei dominee Marius: “We zetten het licht vooraan, we gaan niet met de rug naar het licht zitten.” Gericht op het licht zodat het donker niet de boventoon voert. Ook op weg naar kerst gloort steeds meer licht. De boodschap van licht, hoop en verbondenheid hebben we dit jaar meer dan nodig.

“Van de voorzitter” verder lezen

Hoe een kerstboom denkt over de maand december

Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos,
niet in een standaard, maar gewoon, lekker los!
De hele familie gezellig om mij heen,
allemaal net als ik, op één been.

“Hoe een kerstboom denkt over de maand december” verder lezen

Van de predikant

Verwachting. Uitzien. Van donker naar licht. In het donker steeds méér licht. Want dat doen we in de Adventstijd in de kerk: dwars tegen de stroom in ontsteken we steeds meer licht. De wereld kan net doen of het steeds donkerder wordt: in de kerk laten we ons natuurlijk niet klein krijgen. De Schepper van alle licht en leven laat het er niet bij zitten, dat geloven wij, hoe we dat ook onder woorden brengen. En dat drukken we uit tijdens Advent, het uitzien naar de doorbraak van het licht. Dat is het mooie van liturgie, van het liturgisch jaar, dat we ook een periode in het jaar hebben gereserveerd om daar met meer nadruk bij stil te staan. Het grappige van licht is ook dat er maar één klein vlammetje nodig is om het al zichtbaar te maken. Een koster van een grote monumentale kerk vertelde me hoe hij een keer na een dienst in de winter alle kaarsjes op de kronen had gedoofd. Het waren in die kerk grote kronen waarop kaarsen werden gebrand. Dat was een heel werk, want het waren kronen met veel armen en ze hingen bovendien hoog. Toen hij bij de deur het licht uitdeed (naast de kronen brandde het gewone licht ook), keek hij nog even achterom en zag: één kaarsje brandde nog!
Hij zei: ik was verwonderd hoeveel licht één zo’n klein kaarsje geeft in zo’n donkere kerk. Nou, dat is advent: één klein lichtpuntje is genoeg om het duister te verdrijven.

Bij de diensten
Er zijn verschillende gastvoorgangers tijdens de advents- en kersttijd. Kerstavond is er ook een gastvoorganger. Waarschijnlijk is het niet mogelijk dat de cantorij dan zingt. Sowieso is het de vraag of er gezongen kan worden, laat staan dat de cantorij kan repeteren. Doordat corona zo om zich heen greep kon de cantorij ook niet zingen tijdens de herdenking van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat vroeg dus improvisatietalent van menigeen, waarvoor ook vanaf deze plaats hartelijk dank. Het was overigens een intense en warme viering. Mooi hoe we dat met elkaar vorm kunnen geven. Uw eigen predikant staat derde advent op het rooster, kerstmorgen en de zondag van het nieuwjaarswensen: 2 januari. De precieze invulling van 2 januari is nog onderwerp van gesprek, maar bovendien ook afhankelijk van hoe corona zich ontwikkelt. En dat ziet er op het moment dat ik dit schrijf, gewoon niet goed uit. We gaan het zien. En we zijn er intussen aan gewend: als het nodig is passen we ons wel weer aan, linksom of rechtsom.

Avondmaal
Deel 2 in deze Aanwijzer. Want december of niet, het avondmaal kan altijd gevierd worden. En op allerlei manieren.

Meeleven
Verschillende gemeenteleden zijn onder behandeling in het ziekenhuis, hetzij dat ze er verblijven of hebben verbleven in het ziekenhuis, hetzij poliklinisch. Met de mensen die weer thuis zijn, zijn we dankbaar. En we gedenken in onze gebeden mensen die in spanning zitten, omdat het toch nog niet goed is, omdat er nog een behandeling volgt, omdat revalidatie lang op zich laat wachten. Ook zijn er gemeenteleden thuis of opgenomen in een instelling die kampen met ziekte, een moeilijk te verteren diagnose of nare vooruitzichten. We denken ook aan onze mensen die getroffen zijn door corona, direct of indirect, bijvoorbeeld omdat ze uit voorzorg in quarantaine moe(s)ten of omdat een ingreep (misschien zelfs voor de zoveelste keer) is uitgesteld. We bidden dat wij dragende kracht mogen vinden in ons geloof en in de nabijheid en steun van mensen om ons heen.

De kerstboom
Tenslotte hier een verhaal voor onder de kerstboom, namelijk de lotgevallen van de kerstboom. Een oude dame gaf me voor haar overlijden ooit een mapje met een paar van dit soort verhalen. Het roept me meteen terug naar vroeger, kerst in het ouderlijk huis, dat de oma van mijn moeders kant ook altijd een verhaal voorlas. Wij vonden het prachtig! Dit verhaal op rijm zou zó weggelopen kunnen zijn uit het verhalenboek van die oma!
Onder of zonder kerstboom: ik wens u allen toe dat het een goede tijd mag zijn en ik hoop dat we elkaar rond die dagen weer kunnen ontmoeten.

Hartelijke groeten,
ds. Marius Braamse

Medeleven

Als …

je heup versleten is
je stapjes steeds kleiner worden
je door je been zakt
je je sokken nauwelijks aan kunt krijgen
je benen krom gaan staan
je scheef op de fiets zit
het gaspedaal indrukken lastig wordt
de was amper aan de lijn te krijgen is
het loopje naar buurmans brievenbus te ver wordt

Dan…

wordt het tijd voor een operatie
opname in een ziekenhuis
daarna in een naastgelegen verzorgingshuis met fysiotherapie
in sneltreinvaart spierversterkende oefeningen
verwondering over toegewijde zorg
de zondagse kerk livestream op mijn telefoon
bezoek, telefoon, lekkers en bloemen
post met woorden die helen

Zoals…

voor de liefste oma
het wordt pittig maar jij kunt het
een herinnering aan opa die een sinaasappel bracht als je ziek was
veel beterschap
een dikke kus door de brievenbus
ik denk aan jou
een dikke knuffel met een puzzel
een opkikkertje
recupereren
bless you
welkom thuis

Heel veel dank!
Adri

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 13 juli 2021

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.35 uur Jan leest een bewerking van Psalm 1 voor: je hebt altijd keuzes.

Mededelingen
Jan staat kort stil bij recente gebeurtenissen binnen onze gemeente, o.a. het afscheid van Corrie en het beroepen van Marius. We zijn blij en dankbaar dat Marius het beroep heeft aangenomen.

Postlijst
Er is een kaart van Corrie ontvangen met een bedankje voor de bedankbijeenkomst op 4 juli jl. Ella heeft een fotoboekje van de bijeenkomst gemaakt voor Corrie. Ella en Aleid gaan dit binnenkort bij haar brengen. Ella stuurt daarna de foto’s die op de omslag staan naar Art voor het besloten gedeelte van website.

Beleidsplan 2020-2024
Marius voegt alles samen en stuurt het daarna door naar de kerkenraad. Op 17 oktober a.s. wordt het beleidsplan voorgelegd aan de gemeente.

Voortgang beroepen ds. Marius Braamse
De kerkenraad besluit dat de predikantsplaats wordt ingevuld voor 50%. De vacature was 0,7 FTE; 0,5 FTE wordt ingevuld. 0,2 FTE vervalt. De formatieplaats voor een predikant van de PG te Schermer wordt daarmee 0,5 FTE. 26 september 2021 is de verbintenisdatum. De morgendienst vervalt. Carina Kapteyn doet de verbintenis. Plaats: de kerk in Stompetoren. Voorbereiding: Jos, Aart, Wil en Marius (uitnodiging, liturgie, koffie, e.d.).

Diensten coronatijd en zingen
Vanwege de oplopende coronabesmettingen besluit de kerkenraad nog geen gemeentezang toe te laten bij de gewone kerkdiensten.

Overleg met PG Graft-De Rijp
Een afspraak voor overleg komt als Marius hier als predikant bevestigd is. Er is over en weer behoefte om contact te hebben. 

  • In september heeft Marius een middag gepland over ‘het leven’. Daarover is overleg met Carina Kapteyn geweest. Mensen uit Graft-de Rijp kunnen er ook bij aansluiten. De kerkenraad is akkoord dat dit in de toekomst vaker gebeurt. 
  • Ook het idee om een keer een gezamenlijke bijzondere viering te houden is akkoord. Bijv. komend voorjaar, misschien in Grootschermer. Andere ideeën om samen te doen worden op prijs gesteld. 
  • Vakantievervanging: Marius en Carina vervangen elkaar. 
  • De wens wordt uitgesproken om naast de predikanten ook het moderamen, en daarna de kerkenraden met elkaar kennis laten maken. Dat wordt zo snel mogelijk in werking gezet.

Van de dominee

  • Marius heeft zijn lidmaatschap van de Algemene Kerkenraad van Alkmaar opgezegd.  Marius wil ‘vriend’ worden van Alkmaar, en lid van de Protestantse gemeente te Schermer. Voor Bert geldt het omgekeerde. 
  • Floor gaat dit jaar niet door. Voorstel van de Raad van Kerken: is er misschien toch een gezamenlijke oecumenische Floorkerkviering mogelijk? De kerkenraad is akkoord. Marius gaat voor. Plaats: katholieke kerk Schermerhorn. 
  • Mag livestream ook door uitvaartondernemers bediend worden? Zij kunnen de livestreaminstallatie huren en de dienst via een eigen link online zetten. De kerkenraad is daarmee akkoord. 
  • Wijzigen website: Corrie staat er nog op. Er wordt voorgesteld om een foto van beide kerkgebouwen en de predikant te plaatsen. Eventueel ook een tekst.

Rondvraag

  • Aart: gemeenteleden krijgen soms mail van de kerk in hun spambox. Hoe kan dat voorkomen worden? Dit kan waarschijnlijk niet voorkomen worden. Dat is de verantwoordelijkheid van ontvangers zelf.
  • Karel: Er is interesse getoond voor de huur van de pastorie. De diaconie neemt daarover een beslissing.

Sluiting
Wil sluit af met een stukje uit: ‘Lachen in de regen’ van Andre F. Troost. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Van de voorzitter

Waar is het feestje, dachten we toen we na onze vakantie weer het kerkgebouw in Stompetoren in liepen. Niemand zat op zijn stoel. Iedereen liep rond of stond druk met iemand te praten. Wat zou er zijn dachten we? Het bleek gewoon één grote receptie te zijn. Iedereen wilde gewoon iedereen even spreken. Er hing een uitgelaten blije stemming in de lucht. Wat is het feestelijk dat we zo verlangen naar elkaar en het superleuk vinden elkaar te ontmoeten. Wat kun je elkaar missen, ook al is het maar vanwege een vakantie. Na het slaan van de klok van 10 uur begonnen we met een kerk vol glimmende gezichten van blije mensen aan de kerkdienst. De kerkdienst is echt een feest.

Bedankbijeenkomst Ds. Corrie van Duinen
Gelukkig neemt de druk van corona af. We komen letterlijk dichter bij elkaar. Wel ziet het er naar uit dat corona in bepaalde mate onder ons blijft. Aanpassen in de organisatie wordt een vast onderdeel. Een mooie aanpassing was de bedankbijeenkomst van ds. Corrie van Duinen. De Grote Kerk in Schermerhorn was op zondag 4 juli prachtig feestelijk aangekleed, iedereen was blij om weer eens in een groot gezelschap bij elkaar te komen. Ds. Corrie was gelukkig fit en sterk genoeg om zelf het woord te voeren en om ons allemaal te ontmoeten. We hopen dat ds. Corrie nog lang terug kan zien op een goede tijd in onze gemeente en de feestelijke bedankbijeenkomst.

Samenzang vanaf 29 augustus
Op 13 juli vergaderde de kerkenraad. Tegelijkertijd namen in onze samenleving de coronabesmettingen snel toe. De kerkenraad was duidelijk: laten we nu niet beginnen met weer samen te zingen. Gelukkig kwamen er de afgelopen tijd nauwelijks signalen van besmette kerkgangers. Ook is het grootste deel van onze kerkbezoekers al gevaccineerd. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat we vanaf zondag 29 augustus weer samen ingetogen mogen zingen in onze kerkdiensten. Wel blijft de basis regel van 1,5 meter onderlinge afstand voorlopig bestaan. In de praktijk deden we vaak al zachtjes mee tijdens de liederen. Fijn dat het zingen nu weer op een ingetogen manier met orgelbegeleiding kan. Naast het zingen blijft uiteraard de mogelijkheid om liederen of muziekstukken via de geluidsinstallatie te laten horen. Dankzij corona is dat een mooie aanvulling van muziek in de kerkdienst.

Verbintenisdienst Ds. Marius Braamse
Op 26 september is het zover. Weer een feestje. Ds Marius Braamse wordt onze dominee. In de Schermer kennen we ds. Marius al zo lang. De afgelopen 7 jaar toen hij vaak waarnemend predikant was, zijn we steeds meer vertrouwd geraakt met elkaar. Heel mooi dat Marius nu echt de dominee van de Schermer wordt. Op blz. 14 van deze Aanwijzer staat de uitnodiging voor de middagdienst van 26 september.

Gebruik van kerkgebouwen
Door de corona-uitbraak zijn we steeds meer gericht op het gebruik van de kerk in Stompetoren. Toch zou het mooi zijn om ook het gebouw aan het Westeinde weer te mogen gebruiken. Als het besmettingsgevaar verder afneemt, dan kan dat misschien binnenkort weer. Ook is het praktisch dat het kan, omdat er in het kerkgebouw van Stompetoren onderhoud moet plaatsvinden. Daarnaast is het misschien wenselijk om in de koude periode het kleinere kerkgebouw meer te kunnen benutten. Uiteraard is veel vanwege corona onzeker, maar de wens blijft gewoon bestaan. Wie weet kunnen we het daar op de gemeentebijeenkomst van 17 oktober eens met elkaar over hebben.

Gemeentebijeenkomst op 17 oktober
Het is een goed gebruik dat we als kerkenraad en gemeente elkaar gewoon bijpraten. Uiteraard verteld de kerkenraad dan wat ze doen of waar ze mee bezig is in onze kerk. De kerkenraad zelf heeft ook behoefte dat iedereen in de kerk ervan afweet, maar ook mee kan denken en wie weet wat kan vertellen. De laatste tijd wordt extra aandacht gevraagd dat kerken in de regio meer samen kunnen doen om elkaar te helpen of om geholpen te worden. Ook daar denkt de kerkenraad over na. Bij de komende gemeentebijeenkomst willen we ook het nieuwe beleidsplan bespreken. Het woord beleidsplan doet denken aan vergaderen. Het lijkt saai, maar is toch wel praktisch om het er over te hebben. Elke 4 jaar maken we als kerk aanpassingen in het plan. Het leven gaat verder, ook in de kerk. Daardoor zie je veranderingen. Soms hele gewone praktische dingen. Soms iets waar je even bij slikken moet. In dit aangepaste beleidsplan staan dus weer de aangepaste gedachte waar we als kerk mee bezig zijn of willen zijn. De vraag die we aan u stellen is: wilt u met ons als kerkenraad meedenken? Herkent u de kerk zoals het in het korte plan staat, of verdient het plan wat aanvulling van u? Het is heel mooi dat we als kerkleden en kerkenraad daar samen over kunnen besluiten. Ik wil u dan ook allemaal uitnodigen om er 17 oktober bij te zijn. Het zou natuurlijk heel leuk zijn dat we na een gezellige gemeentebijeenkomst achteraf kunnen zeggen: daar was het feestje.

Jan Vlaming
Voorzitter Kerkenraad

Van de (waarnemend) predikant

Nog één keer in de kop boven dit artikel het woordje “waarnemend”. Tussen haakjes, dat wel. Na 26 september verdwijnen de haakjes. Dan wordt het gewoon “van de predikant”. De uitnodiging voor de verbintenisdienst vindt u elders in de Aanwijzer. Het voelt voor mij nu al anders om aan het werk te zijn in de gemeente, ergens heen te fietsen of met de auto door de polders te rijden op weg naar een bezoek, een vergadering, of om het even wat. Het is niet zomaar meer een plek waar ik even iets kom brengen of iets kom doen, nee, het wordt langzamerhand ook een beetje mijn plek, mijn dorp, mijn Schermer. Zo bezocht ik een tijdje terug de kerkdienst in Stompetoren, gewoon, als bezoeker. Want ja, het wordt nu ook mijn kerk. ’t Voelde als een nieuwe jas, die gelukkig lekker zit. Grappig om die omslag te ervaren. De plek waar ik me al thuis voelde, maak ik me nog meer eigen.

Langzamerhand dient zich weer een nieuw seizoen aan. De dagen worden korter, de herfst gaat zich aandienen in de natuur; het frisse groen verliest zijn glans en de verkleuringen naar herfstkleuren dienen zich aan. We hopen allemaal dat corona verder uitdooft, dat het in de ziekenhuizen rustiger wordt en dat we toekunnen met minder of lossere maatregelen. Dat het niet zo eenvoudig is, blijkt tot nu toe keer op keer. We gaan zien of we het goede uit de coronatijd kunnen behouden, bijvoorbeeld wat meer rust, dat er wat minder hoeft en dat het dan óók goed is. Dat we van een vakantie in eigen land net zo goed uitrusten – of misschien wel meer, want minder stress van de reis. Dichter bij huis komt ook goed van pas in het kader van de klimaatverandering. Om die te beperken wordt wel een belangrijk thema de komende tijd. Ook in de kerk? Ik hoop van wel. We zijn geroepen Gods goede schepping niet alleen te bewerken, maar ook te bewaren.