Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 13 juli 2021

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.35 uur Jan leest een bewerking van Psalm 1 voor: je hebt altijd keuzes.

Mededelingen
Jan staat kort stil bij recente gebeurtenissen binnen onze gemeente, o.a. het afscheid van Corrie en het beroepen van Marius. We zijn blij en dankbaar dat Marius het beroep heeft aangenomen.

Postlijst
Er is een kaart van Corrie ontvangen met een bedankje voor de bedankbijeenkomst op 4 juli jl. Ella heeft een fotoboekje van de bijeenkomst gemaakt voor Corrie. Ella en Aleid gaan dit binnenkort bij haar brengen. Ella stuurt daarna de foto’s die op de omslag staan naar Art voor het besloten gedeelte van website.

Beleidsplan 2020-2024
Marius voegt alles samen en stuurt het daarna door naar de kerkenraad. Op 17 oktober a.s. wordt het beleidsplan voorgelegd aan de gemeente.

Voortgang beroepen ds. Marius Braamse
De kerkenraad besluit dat de predikantsplaats wordt ingevuld voor 50%. De vacature was 0,7 FTE; 0,5 FTE wordt ingevuld. 0,2 FTE vervalt. De formatieplaats voor een predikant van de PG te Schermer wordt daarmee 0,5 FTE. 26 september 2021 is de verbintenisdatum. De morgendienst vervalt. Carina Kapteyn doet de verbintenis. Plaats: de kerk in Stompetoren. Voorbereiding: Jos, Aart, Wil en Marius (uitnodiging, liturgie, koffie, e.d.).

Diensten coronatijd en zingen
Vanwege de oplopende coronabesmettingen besluit de kerkenraad nog geen gemeentezang toe te laten bij de gewone kerkdiensten.

Overleg met PG Graft-De Rijp
Een afspraak voor overleg komt als Marius hier als predikant bevestigd is. Er is over en weer behoefte om contact te hebben. 

  • In september heeft Marius een middag gepland over ‘het leven’. Daarover is overleg met Carina Kapteyn geweest. Mensen uit Graft-de Rijp kunnen er ook bij aansluiten. De kerkenraad is akkoord dat dit in de toekomst vaker gebeurt. 
  • Ook het idee om een keer een gezamenlijke bijzondere viering te houden is akkoord. Bijv. komend voorjaar, misschien in Grootschermer. Andere ideeën om samen te doen worden op prijs gesteld. 
  • Vakantievervanging: Marius en Carina vervangen elkaar. 
  • De wens wordt uitgesproken om naast de predikanten ook het moderamen, en daarna de kerkenraden met elkaar kennis laten maken. Dat wordt zo snel mogelijk in werking gezet.

Van de dominee

  • Marius heeft zijn lidmaatschap van de Algemene Kerkenraad van Alkmaar opgezegd.  Marius wil ‘vriend’ worden van Alkmaar, en lid van de Protestantse gemeente te Schermer. Voor Bert geldt het omgekeerde. 
  • Floor gaat dit jaar niet door. Voorstel van de Raad van Kerken: is er misschien toch een gezamenlijke oecumenische Floorkerkviering mogelijk? De kerkenraad is akkoord. Marius gaat voor. Plaats: katholieke kerk Schermerhorn. 
  • Mag livestream ook door uitvaartondernemers bediend worden? Zij kunnen de livestreaminstallatie huren en de dienst via een eigen link online zetten. De kerkenraad is daarmee akkoord. 
  • Wijzigen website: Corrie staat er nog op. Er wordt voorgesteld om een foto van beide kerkgebouwen en de predikant te plaatsen. Eventueel ook een tekst.

Rondvraag

  • Aart: gemeenteleden krijgen soms mail van de kerk in hun spambox. Hoe kan dat voorkomen worden? Dit kan waarschijnlijk niet voorkomen worden. Dat is de verantwoordelijkheid van ontvangers zelf.
  • Karel: Er is interesse getoond voor de huur van de pastorie. De diaconie neemt daarover een beslissing.

Sluiting
Wil sluit af met een stukje uit: ‘Lachen in de regen’ van Andre F. Troost. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.