Een creatieve samenkomst

De kerk is steenkoud. Af en toe een plensbui en stormachtige wind. Het is vrijdagmiddag. Ik ben gespannen en wat vroeg, maar ds. Corries auto passeert me al op het kerkepad. Ik klap mijn paraplu in en help met het uitladen.
Agnes zit al achter de piano en Ko bouwt een vernuftige installatie op vlak voor de liturgische tafel. Stoelen staan aan weerszijden van de preekstoel. Als Ingrid binnenkomt verdelen we de rollen. We houden het klein. Ingrid zal de kaars aansteken en ik zal voorlezen.

“Een creatieve samenkomst” verder lezen

Huiskamerkring Goud – 5 maart 2020

‘Wees hier aanwezig’, met dit gedicht opent Jaap de middag.
De 8 deelnemers spitsen meteen hun oren als de volgende vraag klinkt: “Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders?” (zie Exodus 20)

Het is de tijd van grote excuses:

 • Het slavernijverleden
 • Jodenvervolging

Hoe zit dat met het terughalen van 170 IS kinderen?
Volgens Ezechiël 18:20 hoeft een zoon niet te boeten voor de zonde van de vader.
Hoe gaan we om met het vluchtelingenprobleem?
De angst regeert. Hoe barmhartig zijn we?
Het zijn grote problemen waarvan we het gevoel hebben tekort te schieten.

“Huiskamerkring Goud – 5 maart 2020” verder lezen

Actie Kerkbalans

Vanaf de derde week van januari werd de actie kerkbalans gehouden. Ook onze in onze gemeente zijn de kerkbalanslopers weer actief geweest.

Het is altijd weer een hele klus om alle kerkleden weer te benaderen, maar vele handen maakten ook deze keer weer het werk lichter.

Het is nog te vroeg of we kunnen zeggen dat de inzet weer beloond is met een goede opbrengst voor het jaar 2020, maar daar vertrouwen we op. Het resultaat is heel belangrijk voor het doorgaan van het kerkenwerk in onze gemeente. Natuurlijk vertrouwen wij erop dat de mensen die nog geen toezeggingen hebben gedaan evengoed hun bijdrage zullen geven.

“Actie Kerkbalans” verder lezen

Verslag van de gemeentevergadering op 9 februari 2020

 1. Opening
  De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Er is een speciaal welkom voor dominee Corrie. Haar operatie zal vermoedelijk plaatsvinden in de eerste week van maart.
  Peter wenst haar veel sterkte toe. Corrie bedankt iedereen voor de vele blijken van belangstelling die zij ontvangen heeft.
  Tijdens haar afwezigheid zal ds. Marius Braamse haar vervangen.
  Wil heeft inmiddels voor alle komende kerkdiensten waarin Corrie zou voorgaan predikanten gevonden die in willen vallen.
 2. Jaarverslagen
  Jaarverslag College Kerkrentmeesters
  Dat verslag komt in een volgende gemeentevergadering op de agenda.
  Jaarverslag Diaconie
  Dat verslag komt in een volgende gemeentevergadering op de agenda.
  Jaarverslag van de Protestantse Gemeente te Schermer
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -Er is inmiddels een orgelmentor die zorg draagt voor het onderhoud van beide kerkorgels.
  Ook probeert hij een orgelconcert te organiseren.
  -Er zijn complimenten voor de vernieuwde website. De gemeenteleden worden goed geïnformeerd over actuele situaties. Om in het besloten gedeelte te kunnen, moet men zich eerst registreren. Wanneer de aanvraag daarvoor is goedgekeurd, krijgt men een bevestiging. Daarna kan men inloggen. Belangrijk is dat het eigen e-mailadres correct wordt
  ingevoerd.
  -Naar aanleiding van de reanimatiecursus die een aantal kerkenraadsleden gevolgd hebben wordt gevraagd of er AED-apparaten bij de kerken aanwezig zijn. Dit is niet het geval, omdat in de buurt van de kerken al apparaten aanwezig zijn.
  Jaarverslag Pastorale Raad
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -De ouderenmiddag wordt goed bezocht door een vaste groep ouderen, al loopt het bezoekersaantal wel wat terug door overlijden. Het is altijd een gezellige middag. Er is ruimte voor ontmoeting/gesprekken, een creatieve activiteit, een quiz, een verhaal, een hapje, drankje en een broodmaaltijd. De komende ouderenmiddag is op 16 april 2020.
  -Onze gemeente is ingedeeld in 3 wijken, en daaraan gekoppeld 3 ouderlingen. Omdat Hans dit jaar afscheid neemt als ouderling is er een oproep voor een nieuwe ouderling die de taak van Hans wil overnemen.
  Jaarverslag Raad van Kerken
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -Pastoor Luis Weel zit niet meer in het bestuur. Hij gaat nog wel voor in diensten. Ook pastoor Hans Nieuwkamp is gestopt. Er is een nieuwe priester: dhr. Mariusz Mommot.
  De samenwerking met de katholieke gemeenschap is goed. Wel is het beleid van de katholieke kerk t.a.v. de oecumene aangescherpt. Met name de eucharistie is voor de katholieke kerk een pijnpunt. In de kerkenraad en in de Raad van Kerken moet dit goed besproken worden. De essentie van de oecumene mag niet verloren gaan.
  Oproep: voor de organisatie binnen de Raad van Kerken zijn nog extra mensen nodig.
  Jaarverslag Redactie De Aanwijzer
  Willeke heeft aangegeven dat zij eind dit jaar haar redactiewerkzaamheden gaat beëindigen. Zij verwerkt de aangeleverde kopij.
  Jaarverslag ZWO
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -Deze werkgroep werkt al jaren heel plezierig samen, maar ook in deze groep is een extra vrijwilliger zeer welkom! De werkzaamheden kosten niet veel tijd.
  -De sobere maaltijd die door de ZWO georganiseerd wordt, vindt plaats op 28 februari a.s.
  -In de Aanwijzer staat geregeld informatie over de projecten die de ZWO ondersteunt.
  -Iedereen die trouw geld overmaakt naar de ZWO wordt hartelijk bedankt.
  Jaarverslag van het Kerkelijk Bureau
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -Jan heeft Adri opgevolgd als coördinator en contactpersoon Pastorale Raad bij het Kerkelijk Bureau. Adri heeft meegeholpen om de ledenadministratie te organiseren en te stroomlijnen. Er is een goede samenwerking tussen alle betrokken personen van het LRP-team (Leden
  Registratie Protestantse Kerk).
  -Doetie is druk bezig met het nieuwe adressenboekje. Kerkleden die vanwege privacyredenen niet in het adressenboekje opgenomen willen worden, hebben dit door het invullen van een formulier kunnen aangeven.
  -Het totaalaantal leden van de Protestantse Gemeente te Schermer is momenteel 277. Het aantal reguliere kerkbezoekers is ongeveer 30 à 35 personen. Alle samenstellers van de jaarverslagen worden bedankt en ontvangen een applaus voor hun inzet.
 3. Rondvraag
  -Karel deelt mee dat het jaarverslag van de Diaconie inmiddels is goedgekeurd en naar de Aanwijzer is verzonden. Het verslag komt tijdens de volgende gemeentevergadering op de agenda.
  -Dirk bedankt voor het kerstpakket voor vrijwilligers. Hij merkt op dat hij het vrijwilligerswerk met plezier doet, en dat er wat hem betreft niets tegenover hoeft te staan. Peter zegt dat het kerstpakket niet bedoeld is als vergoeding, maar als blijk van waardering/bedankje.
  Er wordt opgemerkt dat het een heel smaakvol en smakelijk pakket was.
  In het College van Kerkrentmeesters worden zaken rondom de kerstpakketten nog besproken.
  -Dirk vraagt of de collecte voor ‘Warm Thuis’ noodzakelijk is. De overheid en verzekering leveren hiervoor toch bijdragen? Antwoord: de collecte is zeker nodig, want de bijdragen van overheid en verzekeringen worden steeds minder en zijn niet voldoende om alles te bekostigen.
  -Aleid merkt op dat er nog een Kerkrentmeester gezocht wordt. Mensen worden van harte uitgenodigd om zich te melden.
 4. Sluiting
  Peter bedankt Hans en Alie voor het verzorgen van de koffie, Ko voor de presentatie op de beamer, en alle aanwezigen voor hun komst. Daarna sluit hij de vergadering.

verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 januari 2020

Welkom, opening en mededelingen
Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Mededelingen: Dominee Niels Gillebaard (onze consulent) heeft per 1 maart a.s. een beroep aangenomen in Heerhugowaard. Corrie is consulent in Graft-De Rijp. Er wordt overlegd met de gemeente Graft-De Rijp over hoe het verder moet, en wat er van Corrie verwacht wordt.

“verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 januari 2020” verder lezen

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 november 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Hij leest een stukje over ‘kerk-zijn’ van Robert Grijsen, stadsdichter van Hilversum.

Mededelingen: De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen van het Classicaal College voor het Opzicht voor een zitting op 20 november 2019. Er gaat een afvaardiging van de kerkenraad heen.

Actiepuntenlijst
-Opvolger Linda. Coby neemt het opstellen van het bloemenrooster over.
-Gebruik kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters (CKRM) adviseert om de verdeling tussen de beide kerkgebouwen te handhaven zoals die nu is. Financieel levert het wel wat voordeel op om in de wintermaanden alleen de kerk in Schermerhorn te gebruiken, maar veel mensen hechten eraan om ook regelmatig de kerk in Stompetoren te kunnen gebruiken. De kerkenraad besluit om dit advies op te volgen.

 • Gladheid pad Stompetoren. Er is afgesproken dat Aart en Rob bij gladheid de benodigde maatregelen nemen.
 • Zonnepanelen. Het CKRM heeft besloten om zonnepanelen te laten plaatsen op de Ark in Stompetoren, evenals op de daken van de kerk van Schermerhorn en het Zwethuis. Deze besluiten worden meegedeeld tijdens de gemeentevergadering van 15 december a.s. De Diaconie zal bekijken of het ook gerealiseerd kan worden op het dak van de pastorie.
 • Postlijst -Doetie stopt met het inroosteren voor het koffiedrinken. Coby neemt dit van haar over. Aleid biedt zo nodig hulp. -Woord en Weg heeft verzocht om een vrijwillige bijdrage. De kerkenraad besluit om hier geen gevolg aan te geven.
 • Oudejaarsdienst voortzetten als avondgebed? Omdat er geen voorganger te vinden is, is besloten om in plaats van een oudejaarsdienst een avondgebed te houden. Jac en Henny zijn bereid om daar vorm aan te geven. Corrie heeft de nodige input.
 • Toegang tot besloten gedeelte website De kerkenraad besluit dat het besloten gedeelte website alleen toegankelijk is voor leden van onze gemeente. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte moet men zich registreren. Jan controleert vervolgens via het LRP of de aanvrager lid is van onze gemeente. Waarna toestemming gegeven kan worden en men kan inloggen. Wanneer ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente en wel geïnteresseerd/ betrokken zijn, toegang willen tot het besloten gedeelte, dan moet de kerkenraad hiervoor toestemming geven. Jan dient de aanvraag in bij de kerkenraad. Het kerkelijk bureau houdt de- ze lijst bij. De kerkenraad toetst jaarlijks de lijst van betrokken personen. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van deze werkwijze, zodat gemeenteleden die niet genoemd willen worden in het besloten gedeelte, dat kunnen melden. Verouderd nieuws moet verwijderd worden. Dat moet worden doorgegeven aan Art als beheerder van de website.
 • Toestemmingsbrief van kerkelijk bureau i.v.m. nieuwe ledengids In 2020 brengt het kerkelijk bureau een nieuwe ledengids uit. In verband met de nieuwe privacywetgeving moet de gemeenteleden toestemming gevraagd worden voor publicatie van hun gegevens. Er wordt besloten om de leden een formulier toe te zenden, waarin ze kunnen aangeven dat ze bezwaar maken tegen publicatie van hun gegevens in de ledengids, op de website (openbaar en besloten gedeelte) en in De Aanwijzer. Als er geen formulier retour wordt gestuurd, wordt ervan uitgegaan, dat publicatie mag. Deze ‘bezwaar’-brief wordt niet samen met Aktie Kerkbalans uitgedeeld, maar wordt als aparte brief naar de gemeenteleden verzonden. Jan bespreekt een en ander met het Kerkelijk Bureau.
 • Begroting 2020 kerkrentmeesters De begroting laat een negatief resultaat van € 2.836 zien. Het CKRM heeft besloten om dit tot € 0 terug te brengen door uit de reserves te putten. Het CKRM en de Diaconie hebben de gezamenlijke posten met elkaar afgestemd.
 • Begroting 2020 diaconie Er is een overschot van € 2.900 begroot. Dit bedrag komt volgend jaar bij de reserves. Er wordt geprobeerd om verlies en reserves zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Er moet voorkomen worden dat verliezen ontstaan. Een samenvatting van beide begrotingen komt in de volgende Aanwijzer. Collecterooster en giftenadvies De doelen voor collectes en giften zijn duidelijk. De toelichting van de collectes in de Aanwijzer is ook handig voor de ambtsdragers van dienst. Met dank aan Dik.
 • Functie Consistoriegebed Het consistoriegebed is vooral bedoeld ter bemoediging en ondersteuning van iedereen die een bijzondere verantwoordelijkheid of taak draagt in een viering (naast voorganger, ambtsdrager van dienst, lectoren, etc.). Het gebed mag kort zijn. De handdruk van de ambtsdrager van dienst geeft uiting aan de verantwoordelijkheid van de kerkenraad/gemeente voor de keuze voor deze voorganger en aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij aanvang van de dienst wordt zowel een handdruk gegeven aan de dominee als aan de liturg.
 • Voorstel ‘Preek van de leek’ Corrie heeft aan burgemeester Bruinooge van Alkmaar gevraagd of hij bereid is een keer in Stompetoren een ‘preek van de leek’ te houden. De kerkenraad gaat ermee akkoord, en ook om vaker een leek de preek te laten doen (eenmaal per jaar). Publiciteit is belangrijk. Na de ervaring met de heer Bruinooge wordt geëvalueerd. De dienst is onder leiding en verantwoordelijkheid van Corrie. Corrie neemt contact op met de heer Bruinooge.
 • Van de dominee -Er is een verzoek van Anja en Peter voor de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk op 12 december 2019. De kerkenraad stemt hier mee in. – In de kerk van Stompetoren is een kaarsentafeltje geplaatst en bestaat de mogelijkheid om voor of na de dienst een kaarsje te branden, voor wie dat wil. In overleg met het moderamen is een ingelijste poster besteld van ‘de blauwe duif’ van Picasso. Een voor iedereen – gelovig of niet – ‘meditatief’ en modern beeld.
 • Verslagen van de verschillende commissies -RvK: Jan geeft aan dat voor hem niet duidelijk is wat zijn taak is als ambtsdrager in een Raad van Kerkendienst. Bij alle RvK-diensten moet een ambtsdrager van dienst aanwezig zijn, die het consistoriegebed doet en de handdruk geeft. Er is ook geen duidelijkheid over de bloemen. Corrie bespreekt een en ander in de Raad van Kerken.
 • Sluiting Henny leest een gedicht van Sytze de Vries voor dat aansluit bij de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Oecumene

Op zondag 27 oktober 2019 heeft de Taizé-werkgroep in de O.L. Vrouw Geboortekerk te Schermerhorn een Taizé-viering gehouden met het thema “Troost”. Belangstellenden hebben deelgenomen aan een sfeervolle viering van een uur met elementen uit Taizé zoals korte herhalende liederen, inspirerende teksten, gebeden en stilte met uitnodiging tot meditatie. Daarnaast was er gelegenheid tot het aansteken van een kaarsje voor een eigen intentie.

Voor, tijdens en na de dienst was er gelegenheid om in rust te luisteren naar prachtig harpspel door Caitlyn Immerzeel. Iedereen heeft ervan genoten.

Ook konden we kijken naar een passend, en creatief gemaakt aandachtscentrum met brandende kaarsjes.

Na de dienst hebben we samen nagepraat, koffie en thee gedronken en werden de teksten van deze viering uitgedeeld.

Mensen geven aan dat een Taizé-viering wordt ervaren als een moment van stilte en waar ruimte wordt geboden voor bezinning.

De Taizé-werkgroep gaat zich weer bezinnen op de volgende Taizé-viering op zondag 22 maart 2020.

Gespreksgroep 50+ Thema Rentmeesterschap

Zondag 10 november hebben wij de eerste gespreksgroep van het seizoen gehouden, met als gastheer/vrouw Jan en Petra. De opkomst was heel goed.
Jan en Aart hebben de avond voorbereid.

Begonnen is met een inleiding op het thema, door Aart:
Goed rentmeesterschap, een actueel thema: lees de kranten, kijk naar TV, het gaat over de uitputting grondstoffen, de overconsumptie, vervuiling van de wereldzeeën, verdwijnen van allerlei dieren, zelfs insecten, ontbossing, smerige lucht, CO2 , N2, PFAS etc. etc. je zou er pessimistisch van worden.

“Gespreksgroep 50+ Thema Rentmeesterschap” verder lezen

Huiskamerkring Goud in gesprek

Op de laatste dag van oktober zitten we met z’n achten in de huiskamer van Adri en Piet. Jeanne opent met ‘Bloem van vrede’ uit de bundel ‘Kom vanavond met verhalen’.
Er is veel in het nieuws dat ons hart treft en de opvallende verhalen stromen naar buiten.

Hoe schokkend
is het te lezen in je ochtendblad over oorlogen en geruchten van oorlogen.
Vluchtelingen uit Congo. Kinderen die uit de armen van moeders gerukt worden.
Of te horen over de schrijnende toestand in Chili, waar kranten nauwelijks over schrijven.
Chaos, opstand, in brand gestoken stations, waardoor vervoer niet meer mogelijk is. Het is bijna onmogelijk om je zaken daar goed te regelen. En waarom? Niemand die het begrijpt.

“Huiskamerkring Goud in gesprek” verder lezen