Kort verslag ingelaste kerkenraadsvergadering 20-10-2020

Welkom: De voorzitter opent deze ingelaste vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

Corrie is tijdens dit eerste deel van de vergadering aanwezig en informeert de kerkenraad over haar ziekmelding. De toekomst is erg onzeker, en dat valt haar moeilijk. Het is onduidelijk of zij haar werk nog zal kunnen hervatten. Het werk valt haar nu te zwaar. Ze heeft het gevoel dat ze niet meer op een goede manier als predikant kan functioneren. Gelukkig heeft ze privé genoeg mensen die haar bijstaan.

Jan benoemt dat we tot nu toe als gemeente met Corrie een heel goede, positieve tijd hebben gehad. Corrie zegt dat ze blij is dat ze indertijd de overstap naar Schermerhorn heeft gemaakt. Corrie is heel blij dat ze een appartement in Alkmaar toegewezen gekregen heeft, op de plaats waar voorheen de Trefpuntkerk stond. Als zij weer aan het werk zou kunnen, dan is Schermerhorn vanuit haar appartement goed en snel bereikbaar.

Jan overhandigt Corrie een prachtige bos bloemen en wenst haar namens de kerkenraad en de gemeente ondanks alles een goede tijd toe en Gods zegen.

Corrie verlaat daarna de vergadering.

Hoe nu verder?

-Wil heeft vervangers gevonden voor de zondagen waarop Corrie zou voorgaan. Alleen kerstmorgen is nog niet ingevuld.

-Marius is bereid gevonden om af en toe in te springen.

-Vanaf 16 december 2021 (pensioendatum Corrie) kan een nieuwe predikant bevestigd worden. De vraag moet in de kerkenraad besproken worden óf we een nieuwe predikant willen.

Verandering van diensten:

-Marius wil voorgaan op kerstavond.

De kerkenraad besluit het volgende:

-Op 24 december om 20.00 is er een kerstavonddienst met 30 aanwezigen (exclusief medewerkers). Deze dienst kan om 22.00 uur kerstnachtdienst op internet staan.

-Voor kerstmorgen moet nog een voorganger gevonden worden. Als dit lukt is er op 25 december om 10.00 uur een kerstdienst. Deze dienst staat om 12.00 op internet. Voor beide diensten dienen belangstellenden een plaats te reserveren. Dat wordt aangekondigd in de Aanwijzer en hier op de site.

Laatste zondag van het Kerkelijk jaar

Dominee Visser gaat voor tijdens deze dienst. Corrie zal brieven versturen naar de Pastorale Raad. De ouderlingen brengen de brief naar de familie van de overledenen. Ook schrijft Corrie een bericht voor in de Aanwijzer. Zij vraagt of er maximaal 2 personen per overledene komen, zodat er ook nog ruimte is voor andere kerkleden.

Oudjaarsdienst

De inloopmiddag die Corrie voor ogen had, kan vanwege haar afwezigheid niet doorgaan.

De kerkenraad besluit om de Oudjaarsdienst niet door te laten gaan, omdat er geen voorgangers te vinden zijn voor die avond. Op zondag 27 december gaat dhr. v.d. Kreeke voor. Aan hem wordt gevraagd of deze dienst in het teken van Oudjaar kan staan.

Sluiting

Jan bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij vindt het bijzonder dat we in deze onverwachte situatie toch dingen kunnen bedenken en plannen.

Jan sluit de vergadering om 21.20 uur.