Kort verslag Kerkenraadsvergadering 25 augustus 2020

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Jan is vanavond voor de eerste keer voorzitter van de kerkenraadvergadering. Er is een
speciaal welkom voor Jos die hier voor het eerst aanwezig is.

Bezinning
Aan de hand van 5 platen is er een inhoudelijk gesprek over hoe we onze gemeente zien, en
hoe we kerk willen zijn in de toekomst. Corrie rondt deze korte bezinning af met een gebed:
‘Leven in uw licht’.

Goedkeuring notulen van de vergadering van 16 juni jl.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Actiepuntenlijst
-Nieuw beleidsplan (2020-2024) opstellen. Er wordt een groep samengesteld bestaande uit: 4 kerkenraadsleden (Jos, Corrie, Wil, Loes) en 4 gemeenteleden: Mieneke, Bavius, Peter,
Adri. Momenteel wordt een datum gepland voor de eerste bijeenkomst. Deze groep doet een aanbeveling naar de kerkenraad.
-Pensioen ds. Corrie per 16 december 2021. Momenteel hebben we een predikant voor 70%. Voor we het beroepingsproces kunnen starten, hebben we een solvabiliteitsverklaring nodig van het CCBB. De kerkrentmeesters gaan dit in werking zetten. Daarbij gaan we in eerste instantie uit van 70%.
-Jaargesprek met ds. Corrie heeft plaats gevonden. De kerkenraad heeft een notitie
ontvangen ter informatie. Het was een goed gesprek.
-Afstemming bij de Raad van Kerken over de ambtsdrager van dienst, welkomstwoord. Dit
onderwerp blijft staan. De RvK-dienst in november gaat niet door. Er is niet voldoende ruimte om te voldoen aan de coronamaatregelen. De kinderdienst op kerstavond gaat om deze reden waarschijnlijk ook niet door. In plaats van deze RvK-diensten zijn er ‘gewone’
kerkdiensten.
-Overleg redactie Aanwijzer over papieren Aanwijzer en nieuw redactielid:
Willeke was 8 jaar lang redactielid. Dat was ze met veel plezier. Zeer waarschijnlijk neemt Marleen haar werkzaamheden over. De redactie zou graag zien dat de Aanwijzer alleen digitaal uitgegeven wordt. De kerkenraad zal dit tijdens de komende vergadering bespreken.
-Nieuwjaarswensen met borrel. Door corona is het niet zo eenvoudig dit te realiseren, maar
er zijn wel mogelijkheden. Er wordt geprobeerd deze bijeenkomst door te laten gaan, zodat
gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten.
-ANBI-transparantieverklaring Diaconie op website plaatsen: deze staat inmiddels op de
website, met dank aan Karel, Aart en Art.

Postlijst
-De definitieve goedkeuring jaarrekening 2019 is rond.
-De gebruikersovereenkomst is aangevuld met voorwaarden bij gebruik van kerkgebouwen voor begrafenissen (kerkelijk en niet kerkelijk).

Diensten na 1 september 2020
-Startzondag 13 september in plaats van de Floordienst die vanwege corona niet doorgaat.
De collecte is voor Beiroet.
-Alle diensten gaan door zoals het op dit moment geregeld is. Zolang er behoefte is aan het
opnemen van de diensten is het wenselijk dat de opnames door blijven gaan.
-In het najaar en in de winter moet de kerk in Stompetoren verwarmd worden. Luchtcirculatie kan niet i.v.m. corona. Ventileren door deuren en ramen open te zetten kan straks niet meer als het kouder wordt. Voor het orgel is ook een minimumtemperatuur vereist. Installatiebedrijf Witte (Ursem) zal kijken of er andere oplossingen zijn.
-Voor de oogst/dankdienst is nog geen voorganger. Corrie benadert iemand. De collecte is
dan voor de Raad van Kerken.
-4 oktober a.s. gaat ds. Kramer uit Heiloo voor de laatste keer voor in onze gemeente. Hij zal met een grote bos bloemen bedankt worden, omdat hij altijd voor ons klaarstaat.

Ingelaste aangepaste gemeentevergadering 18-10-2020
Gemeentevergaderingen kunnen niet doorgaan in het Zwethuis. In plaats daarvan kan de
gemeente na de kerkdienst in de kerk geïnformeerd worden over lopende zaken (een
gemeentebijeenkomst in plaats van een gemeentevergadering). Gemeenteleden worden
bijgepraat en zij kunnen vragen stellen. Bekeken wordt of er op een veilige manier koffie
geschonken kan worden. Het moet allemaal zo kort mogelijk duren. Er zal in elk geval een
kerkrentmeester en iemand van de Diaconie aanwezig zijn.

Voortgang ledenlijst
In het jaarboekje staan alle adressen en telefoonnummers. Leden is gevraagd of ze
bezwaar hebben dat deze gegevens opgenomen worden. Zo niet, dan komen zij in het
nieuwe jaarboekje. Er staan geen commissies e.d. meer in. Die zijn tijdgebonden.
Binnenkort verschijnt de gedrukte uitgave. Ook in de Aanwijzer en op de website willen we
de namen van commissieleden en kerkenraad aanpassen aan de privacywetgeving.

Van de dominee
-Pastoraat: De wijkindeling blijft zoals die nu is. De wijkmedewerkers doen goed werk. Er
wordt naar elkaar omgezien en de ouderlingen houden contact met de wijkmedewerkers. De wijk Grootschermer is vacant. Ingrid is hier contactpersoon. Voor Zuidschermer is de familie Gootjes het aanspreekpunt.
-Doop van Fenna op 30 augustus a.s.: het naamblaadje en de doopkaars zijn geregeld.
-Preek van de Leek: Burgemeester Bruinooge gaat dit niet doen, omdat hij zijn ambt neerlegt. Preek van de Leek kan wel doorgaan in coronatijd, en die digitaal opnemen, zodat mensen het online kunnen bekijken. De kerkenraad vindt het wel de moeite waard om dit door te laten gaan.
-Oudejaarsdienst: Corrie heeft een alternatief voorstel: op oudejaarsdag een gezellige
bijeenkomst om 15.00 uur, met aansluitend een kort ‘middaggebed’. In Alkmaar was dit een
succes. De kerkenraad gaat akkoord met dat voorstel.

Emeritaat Corrie: dit gaat in op 16 december 2021. Corrie gaat niet meer voor tijdens de
kerstvieringen in 2021. Het is heel moeilijk om voor deze data een dominee te vinden.

Rondvraag
-De Ambtsdrager van dienst heet welkom. Als er een liturg is, doet de liturg dit. Wat is de
ruimte voor een liturg in deze diensten in coronatijd? Corrie gaat hierover nadenken en op
korte termijn overleggen met de liturgen.
-het fietspad bij de kerk van Stompetoren is nog steeds glad. Er is weer iemand gevallen. De kerkrentmeesters zullen een bord plaatsen met: ‘Fietsers afstappen. Voorzichtig!’ Het pad is van de gemeente. Er wordt contact opgenomen met de gemeente.
-Ambtsdragers van dienst zitten nu voor in kerk. Dit voelt voor sommigen erg ongemakkelijk. Voor de ambtsdrager wordt een plaats op de eerste rij gereserveerd als er ruimte genoeg is.
-Het geluid van de microfoon levert soms wat problemen op. Als de microfoon gedraaid
wordt, is het geluid soms minder. Het volume bij de liederen moet wel behoorlijk zijn, maar
niet te overheersend.

Sluiting
Aart sluit af met een coronagedicht van Mathilde de Groot.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22.00 uur.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 17 november a.s.