Kort verslag Kerkenraadsvergadering 16 juni 2020

Welkom en opening
Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Met inachtneming van anderhalve meter afstand vanwege de coronacrisis kunnen we toch
vergaderen. Peter leest het gedicht “Waar liefde woont” van Huub Oosterhuis. Een berijming van psalm 133.


Mededelingen: Peter heeft een gesprek gehad met het Schermer Cultuurplatform. Zij willen de kerk in Stompetoren gebruiken op 22 en 23 augustus. Omdat wij de kerk nodig hebben voor de dienst op 23 augustus heeft het moderamen gezegd, dat dit niet mogelijk was. Maar Schermer Cultuurplatform wil alles in het werk stellen om te voldoen aan alle
coronavoorzorgsmaatregelen. Er worden maatregelen genomen, zodat de dienst op
zondagochtend gewoon door kan gaan. Wij hebben een voorstel ontvangen. Daarnaast
wordt onze gebruikersverklaring uitgebreid met coronamaatregelen. De meerderheid van de kerkenraad gaat daarmee akkoord.

Actiepuntenlijst

 • Nieuw beleidsplan opstellen. Dat wordt doorgeschoven naar september. Nog niet alle
  deelnemers zijn bekend. Er wordt verder gezocht.
 • Pensioen ds. Corrie. Dit punt wordt in september besproken.
 • Organisatie en frequentie avondmaal. De organisatie krijgt vorm in overleg met de diaconie. Er komt een voorstel.
 • ANBI transparantieverklaring diaconie en voor kerkrentmeesters wordt nog op website
  geplaatst.

  Nieuwe ambtsdragers: pastoraal ouderling en Kerkrentmeester.
  Peter stelt voor om op dit moment niet verder te zoeken naar pastoraal ouderling. Het is
  teleurstellend dat er geen ouderling gevonden kan worden. De pastorale raad komt met een voorstel hoe de verantwoordelijkheden en taken verder ingevuld worden.
  Peter heeft ook voorgesteld om de verkiezing van voorzitter in deze vergadering te laten plaatsvinden. In juli zal de kerkenraad niet voltallig zijn i.v.m. vakanties, dat zal uitstel betekenen tot augustus/ september. Dit is niet wenselijk in deze roerige coronatijden. Jan
  stelt zich kandidaat als voorzitter. De hele kerkenraad gaat akkoord en is blij dat Jan
  voorzitter wordt.
  Op 5 juli zal in de kerkdienst afscheid van Peter en Hans genomen worden en zal Jos
  bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Het zal tweemaal afgekondigd worden in
  de videodiensten.

  Kerkdiensten in 1,5 m samenleving
  Er is een gebruiksplan voor de kerk in Stompetoren opgesteld. Het is gebaseerd op de
  richtlijnen van de landelijke kerk, maar wel praktisch ingevuld voor ons kerkgebouw. Het
  gebruiksplan komt te liggen in de kerk en wordt geplaatst op de website. In de kerk in
  Schermerhorn vinden i.v.m. de geringe afmetingen geen diensten plaats in coronatijd en
  daar is dus geen gebruiksplan voor.
  De meerderheid van de kerkenraad gaat akkoord dat in principe de fysieke diensten worden hervat op 5 juli. Afhankelijk van de coronavoorschriften van de overheid en de
  beschikbaarheid van gastpredikanten zal geprobeerd worden ook ná 5 juli de fysieke
  diensten voort te zetten. Om de gemeenteleden en gastpredikanten vertrouwen te geven in onze coronavoorzorgsmaatregelen zijn er huisregels opgesteld. Die worden opgehangen in de kerk, geplaatst in de Aanwijzer en samen met begeleidende brief voor gastpredikanten opgestuurd.
  Ds. Corrie zal de abonnees van de videodiensten per mail vragen of zij van plan zijn de
  fysieke kerkdiensten weer te bezoeken.
  Aart wordt coronacoördinator en zal de praktische zaken regelen. Er zijn slechts drie
  schoonmaakploegen. Dit kan een te zware belasting zijn, dus meer schoonmakers zijn
  welkom. Eventueel kan een schoonmaakbedrijf in noodgevallen het schoonmaken
  overnemen. Als er begrafenissen zijn, zal de begrafenisondernemer het schoonmaken
  moeten regelen. Jan wordt het algemeen aanspreekpunt voor coronagerelateerde vragen en de contactpersoon waar gemeenteleden zich kunnen aanmelden als zij de dienst willen
  bezoeken. De kerkenraad gaat akkoord met het gebruiksplan.

  Videodiensten en opname diensten vakantietijd ds Corrie
  Het is mogelijk om de fysieke kerkdiensten op te nemen en uit te zenden via YouTube. Ko
  heeft daarvoor een opstelling gemaakt. De gemeenteleden mogen i.v.m. privacyregels niet in beeld komen. Er zijn drie vrijwilligers nodig om het opnemen en uploaden te regelen.
  Er zijn CD’s aangeschaft met liederen uit het liedboek. Tijdens de dienst zal iemand de CD-
  speler moeten bedienen. Omdat liturgen en ambtsdragers zich niet verplicht moeten voelen om aan de dienst mee te werken, zal Corrie dit inventariseren en zo nodig het rooster aanpassen.

  Jaarrekening 2019 CKRM en Diaconie
  Via de Aanwijzer is bekend gemaakt dat beide jaarrekeningen 2019 gedurende 1,5 week ter inzage liggen bij de penningmeesters. Er is geen gebruik van gemaakt en er zijn geen
  bezwaren ingediend. De kerkenraad gaat akkoord met de jaarrekeningen.
  Wijziging privacyreglement i.v.m. videodiensten. Toen het privacyreglement opgesteld werd waren er nog geen videodiensten. I.v.m. de videodiensten in de huidige coronatijd moet het reglement aangepast worden. De kerkenraad gaat akkoord.

  Algemene terugkoppeling van de pastorale zorg
  Er zijn veel positieve reacties gekomen op het Pinkstertasje.
  Tijdens de vakantieperiode van ds. Corrie zal ds. Henco van Capelleveen uit
  Heerhugowaard waarnemen.

  Rondvraag
 • Loes: de Stichting Vrienden van het Orgel organiseert online orgelconcerten. Ook van het
  orgel uit Stompetoren wordt een concert uitgezonden. Daar zijn kosten aan verbonden: totaal 400 euro. Luisteraars wordt gevraagd of zij willen sponsoren. De diaconie staat garant voor dat bedrag.
 • Aart: de kerk in Stompetoren wordt van 22 t/m 26 juni volledig schoongemaakt door een
  professioneel schoonmaakbedrijf. De gordijnen worden gewassen.
 • Aart: het is de laatste kerkenraadsvergadering van Peter. Hij bedankt Peter hartelijk voor
  zijn werk als voorzitter, waarin het beroepingswerk een grote rol speelde.

  Sluiting
  Loes sluit af met een gebed uit het boekje “zeg het maar gewoon”.
  De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur.