Kort verslag kerkenraadsvergadering 17 september 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Hij leest een stukje uit een boekje over ‘Geloven in de Classis’

Actiepuntenlijst

-Verjaringstermijn grond schuurtje achter het Zwethuis. De buren hebben in een mail van 29 juli 2019 bevestigd dat zij geen aanspraak maken op het eigendom van de grond achter het Zwethuis. Het momentele gebruik van de aanbouw wordt gedoogd door de PKN te Schermer. De buren verklaren dat zij eventuele nieuwe bewoners erop zullen wijzen dat zij eveneens geen aanspraak kunnen maken op de grond.

Oudejaarsdienst voortzetten

Dit onderwerp is besproken tijdens de laatste gemeentebijeenkomst. De meningen waren verdeeld. Een aantal gemeenteleden hecht waarde aan het handhaven van deze dienst.

Probleem: het is heel moeilijk om een voorganger te krijgen. De oplossing moet binnen onze eigen gemeente gevonden worden.

Besluit: Oudejaarsavond gaat door, niet als kerkdienst, maar als ‘Avondgebed’. Mits het georganiseerd kan worden. Iemand uit onze gemeente gaat dan voor. Corrie heeft daarvoor een opzet beschikbaar (een lezing, moment van bezinning, juiste liederen en goede teksten.) Een ouderling van dienst/ ambtsdrager hoort erbij aanwezig te zijn. Evenals een organist en een koster. Een collecte hoeft niet.

Er moet gezocht worden naar vrijwilligers die willen voorgaan tijdens het Avondgebed. Ook de liturgen en Werkgroep Eredienst moeten benaderd worden. Als er niemand bereid is voor te gaan, zal op de laatste zondag van het jaar een oudejaarsdienst worden gehouden. Dit agendapunt komt terug tijdens de volgende kerkenraadsvergadering.

Voorstel ds. Corrie i.v.m. invulling werkzaamheden

Corrie vraagt of de Kerkenraad zich kan vinden in haar uitgangspunten:

1e punt: Werk dreigt zich te concentreren in Schermerhorn. Dit past niet bij opdracht van Corrie. Het is belangrijk dat zij zich met enige regelmaat in alle betrokken dorpen laat zien, en dat mensen haar kunnen aanspreken. De Kerkenraad is het hier mee eens.

2e punt: Kerk voor en met de dorpen. Dit punt wordt besproken bij het opstellen van een nieuw Beleidsplan.

3e punt: Aanstelling 30% ‘diaconaal’. Dit moet zijn: 3/7 deel ‘diaconaal’: Aandacht voor kwetsbare mensen in de gemeenschap, niet alleen door Corrie, maar ook door gemeenteleden, bezoekmedewerkers en kerkenraadsleden.

Besluit: We moeten dat samen doen. Corrie stuurt aan, kerkenraadsleden / gemeenteleden zorgen (deels) voor de uitvoering.

4e punt: ‘naar mensen toe. Dit is al besproken bij het 1e punt.

5e punt: iets nieuws starten, dan iets anders loslaten. We houden soms te lang dingen in stand die steeds meer moeite kosten. Het is raadzaam om dan te stoppen, en iets anders te gaan doen: dat levert meer positieve energie op. Belangrijk is dat we de tijd van Corrie efficiënt benutten. Wat kan geschrapt worden van haar taken?

6e punt: relaties opbouwen/onderhouden met jongere gemeenteleden: Kerstavond en Palmzondag zijn zeer tijdrovend, maar wel waardevol vanwege de contacten tussen Corrie en jongeren. De Oecumenische diensten zijn hierdoor van 4 naar 6 gegaan, met minimaal 1, vaak meerdere avonden voorbereiding/evaluatie. Ook de bijzondere diensten met voorbereiding door de werkgroep eredienst vragen veel tijd. De voorbereiding/evaluatie van de Stille Week kostte 5 avonden. Dit gaat ten koste van tijd aan andere zaken. Het is nodig te zoeken naar een wat efficiëntere voorbereiding met zo mogelijk minder vergaderingen. De evaluatieavond kan eventueel vervallen. In plaats daarvan per mail evalueren.

Liturgie A en B / eredienst

-Er zijn nieuwe liturgieën, A en B, met en zonder liturg.

De gemeente gaat staan na het welkomstwoord. De dominee of liturg geeft dit aan.

De Kerkenraad is akkoord met het invoeren van de nieuwe liturgieën, die vanaf oktober gebruikt worden. Ze komen (nog) niet in het ‘rode boekje’, maar eerst op losse velletjes.

-Inrichting van het liturgisch centrum: De kanselbijbels komen op een andere plaats: in Stompetoren op een lezenaar; in Schermerhorn op de kansel. Doopvont en paaskaars komen naast elkaar te staan. De knielbank heeft geen liturgische functie, deze kan weg.

De Kerkenraad is daarmee akkoord.

Instellen commissie beleidsplan (2020 -2024)

Voorstel: instellen van een 8-persoonscommissie: 4 kerkenraadsleden (onder wie Corrie en Peter) en 4 andere mensen gaan een avond nadenken over de visie van onze gemeente: welke gemeente willen we over 4 jaar zijn? Het concept wordt aan de kerkenraad voorgelegd. Wil en Loes willen beiden vanuit Kerkenraad deelnemen in de commissie.

De kerkenraad is akkoord met dit voorstel.

Van de dominee

Pensioenleeftijd van Corrie: de kerkenraad moet in september 2020 hiervoor stappen ondernemen. Wat moeten de kerkorderlijke stappen zijn? Dat wordt uitgezocht.

Rondvraag

-Jan vraagt de penningmeesters van de Diaconie en de Kerkrentmeesters de begrotingen vóór de presentatie alvast in klad aan hem te geven. Jan voert deze dan in in het Fris-systeem (financiële systeem). Eventuele wijzigingen kunnen dan alsnog plaats vinden.

-Jan ziet toe op de persoonsregistratie voor het besloten gedeelte van de website. Registreren blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Jan wil mensen ermee helpen.

Sluiting

Jan heeft een overweging over ‘2 manieren van leven’ en leest psalm 1 over keuzes maken.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.20 uur.