Kort verslag kerkenraadvergadering 9 juli 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.35 uur. Hij leest een column van René de Reuver voor over ‘Inspirerende jongeren’.

Evaluatie eerste halfjaar ds. Corrie
-de Protestantse Gemeente Alkmaar heeft Corrie gevraagd om als interim-predikant voor maximaal 12 uur in de week het ouderenpastoraat waar te nemen in de wijk ‘Alkmaar Zuid’ voor de duur van een jaar. De afspraak is gemaakt dat in het geval van botsende agenda’s haar prioriteit ligt bij de Protestantse Gemeente Schermer. Corrie werkt voor onze gemeente op maandag, donderdag en vrijdag.
-De vakantie van Corrie is deels geregeld met Niels Gillebaard. Het domineesechtpaar uit Heiloo neemt waar op het moment dat zowel Corrie als Niels afwezig zijn.
-Kliederkerk: Er werd enthousiast deelgenomen aan de activiteiten. Corrie zou graag 2 keer per jaar een Kliederkerk houden: aan het begin en aan het eind van de zomer. De Kliederkerk kan een mooie activiteit zijn voor de Startzondag. Deze wordt gehouden op 22 september in kerk van Stompetoren. Ds. Van de Spek zou voorgaan tijdens deze dienst. Corrie vraagt hem of hij wil ruilen.
Voorstellen van Corrie aan de Kerkenraad: ‘Nadenken over de nabije toekomst’ , een driejarenplan van de dominee. Corrie probeert de plannen voor de volgende vergadering te vertalen in tijd.
Kerk voor/met (alle!) dorpen:
-Rond Allerzielen de kerk van Stompetoren openstellen; ook mensen van andere kerken zijn welkom. Het moet laagdrempelig zijn, en er moet rekening gehouden worden met katholieke mensen die al een dergelijke traditie hebben.
-Een jaarlijkse ‘lezing’, eventueel in samenwerking met de Raad van Kerken. Dit gebeurde in het verleden al; er was een enthousiaste groep die efficiënt werkte: de ‘Denktank’.
-Ouderenbijeenkomsten (75+). De Kerkenraad vindt ouderenbijeenkomsten een prioriteit.
De zomertijd lijkt een goede tijd. Ouderen zijn dan vooral eenzaam, omdat kinderen vaak met vakantie zijn. Contacten van ouderen onderling zouden gestimuleerd kunnen worden. Deze bijeenkomsten kunnen hiervoor zinvol zijn. Ouderlingen en het wijkteam Stompetoren waren enthousiast en hebben hulp aangeboden.
-Paaskalender. Corrie heeft hiermee positieve ervaring opgedaan in Den Haag. Je vraagt mensen tijdig om foto’s, teksten, liederen en beelden. Dit zou samen met de katholieken kunnen. Het werkt verbindend. De Paaskalender zou in de plaats van de 40-dagen kalender kunnen.
-Minibieb: Plaats: buiten bij beide kerken. Een bouwpakket kan besteld worden bij minibieb.nl. Tijdens de gemeentevergadering in september wordt gevraagd of mensen dit willen organiseren.
Jongere gemeenteleden:
-Kerstspel, palmzondagviering: Corrie doet dit al en blijft dit doen.
-Kliederkerk: voorstel is om dit 2 keer per jaar te doen.
-Contact met basisscholen: Dit kan liggen in eenvoudige dingen, bijvoorbeeld een foldertje ophangen over de Kliederkerk, het kerstspel, een doop, en dergelijke.
-Eten bij de dominee: Corrie heeft hier goede ervaringen mee. Dit is ook voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn, en ook voor jongelui tussen 18 en 25. Goed om contact te leggen/houden met mensen die we niet in de kerk zien.
Over de Eredienst: Deze punten komen terug tijdens de vergadering in september.
Corrie wil graag werken met de liturgieën A en B. De Kerkenraad gaat daarmee akkoord.
De vernieuwde liturgieën worden aan de kerkenraad voorgelegd op 17 september.

Nieuwe website en aanpassen privacyreglement i.v.m. cookies
De nieuwe website is bijna klaar. Er komt nog een instructie voor het besloten gedeelte. De Privacyverklaring is gewijzigd: de nieuwe website maakt gebruik van cookies. De Privacy verklaring wordt geplaatst op de website. De kerkenraad gaat met dit alles akkoord.
Aleid wordt heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij gedaan heeft in verband met het privacyreglement.

Sluiting
Hans leest een stukje uit een boekje van Piet van Midden: ‘Het Onze Vader’ op een andere manier.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.