Verslag van de gemeentevergadering op 9 februari 2020

 1. Opening
  De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Er is een speciaal welkom voor dominee Corrie. Haar operatie zal vermoedelijk plaatsvinden in de eerste week van maart.
  Peter wenst haar veel sterkte toe. Corrie bedankt iedereen voor de vele blijken van belangstelling die zij ontvangen heeft.
  Tijdens haar afwezigheid zal ds. Marius Braamse haar vervangen.
  Wil heeft inmiddels voor alle komende kerkdiensten waarin Corrie zou voorgaan predikanten gevonden die in willen vallen.
 2. Jaarverslagen
  Jaarverslag College Kerkrentmeesters
  Dat verslag komt in een volgende gemeentevergadering op de agenda.
  Jaarverslag Diaconie
  Dat verslag komt in een volgende gemeentevergadering op de agenda.
  Jaarverslag van de Protestantse Gemeente te Schermer
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -Er is inmiddels een orgelmentor die zorg draagt voor het onderhoud van beide kerkorgels.
  Ook probeert hij een orgelconcert te organiseren.
  -Er zijn complimenten voor de vernieuwde website. De gemeenteleden worden goed geïnformeerd over actuele situaties. Om in het besloten gedeelte te kunnen, moet men zich eerst registreren. Wanneer de aanvraag daarvoor is goedgekeurd, krijgt men een bevestiging. Daarna kan men inloggen. Belangrijk is dat het eigen e-mailadres correct wordt
  ingevoerd.
  -Naar aanleiding van de reanimatiecursus die een aantal kerkenraadsleden gevolgd hebben wordt gevraagd of er AED-apparaten bij de kerken aanwezig zijn. Dit is niet het geval, omdat in de buurt van de kerken al apparaten aanwezig zijn.
  Jaarverslag Pastorale Raad
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -De ouderenmiddag wordt goed bezocht door een vaste groep ouderen, al loopt het bezoekersaantal wel wat terug door overlijden. Het is altijd een gezellige middag. Er is ruimte voor ontmoeting/gesprekken, een creatieve activiteit, een quiz, een verhaal, een hapje, drankje en een broodmaaltijd. De komende ouderenmiddag is op 16 april 2020.
  -Onze gemeente is ingedeeld in 3 wijken, en daaraan gekoppeld 3 ouderlingen. Omdat Hans dit jaar afscheid neemt als ouderling is er een oproep voor een nieuwe ouderling die de taak van Hans wil overnemen.
  Jaarverslag Raad van Kerken
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -Pastoor Luis Weel zit niet meer in het bestuur. Hij gaat nog wel voor in diensten. Ook pastoor Hans Nieuwkamp is gestopt. Er is een nieuwe priester: dhr. Mariusz Mommot.
  De samenwerking met de katholieke gemeenschap is goed. Wel is het beleid van de katholieke kerk t.a.v. de oecumene aangescherpt. Met name de eucharistie is voor de katholieke kerk een pijnpunt. In de kerkenraad en in de Raad van Kerken moet dit goed besproken worden. De essentie van de oecumene mag niet verloren gaan.
  Oproep: voor de organisatie binnen de Raad van Kerken zijn nog extra mensen nodig.
  Jaarverslag Redactie De Aanwijzer
  Willeke heeft aangegeven dat zij eind dit jaar haar redactiewerkzaamheden gaat beëindigen. Zij verwerkt de aangeleverde kopij.
  Jaarverslag ZWO
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -Deze werkgroep werkt al jaren heel plezierig samen, maar ook in deze groep is een extra vrijwilliger zeer welkom! De werkzaamheden kosten niet veel tijd.
  -De sobere maaltijd die door de ZWO georganiseerd wordt, vindt plaats op 28 februari a.s.
  -In de Aanwijzer staat geregeld informatie over de projecten die de ZWO ondersteunt.
  -Iedereen die trouw geld overmaakt naar de ZWO wordt hartelijk bedankt.
  Jaarverslag van het Kerkelijk Bureau
  Opmerkingen n.a.v. het verslag:
  -Jan heeft Adri opgevolgd als coördinator en contactpersoon Pastorale Raad bij het Kerkelijk Bureau. Adri heeft meegeholpen om de ledenadministratie te organiseren en te stroomlijnen. Er is een goede samenwerking tussen alle betrokken personen van het LRP-team (Leden
  Registratie Protestantse Kerk).
  -Doetie is druk bezig met het nieuwe adressenboekje. Kerkleden die vanwege privacyredenen niet in het adressenboekje opgenomen willen worden, hebben dit door het invullen van een formulier kunnen aangeven.
  -Het totaalaantal leden van de Protestantse Gemeente te Schermer is momenteel 277. Het aantal reguliere kerkbezoekers is ongeveer 30 à 35 personen. Alle samenstellers van de jaarverslagen worden bedankt en ontvangen een applaus voor hun inzet.
 3. Rondvraag
  -Karel deelt mee dat het jaarverslag van de Diaconie inmiddels is goedgekeurd en naar de Aanwijzer is verzonden. Het verslag komt tijdens de volgende gemeentevergadering op de agenda.
  -Dirk bedankt voor het kerstpakket voor vrijwilligers. Hij merkt op dat hij het vrijwilligerswerk met plezier doet, en dat er wat hem betreft niets tegenover hoeft te staan. Peter zegt dat het kerstpakket niet bedoeld is als vergoeding, maar als blijk van waardering/bedankje.
  Er wordt opgemerkt dat het een heel smaakvol en smakelijk pakket was.
  In het College van Kerkrentmeesters worden zaken rondom de kerstpakketten nog besproken.
  -Dirk vraagt of de collecte voor ‘Warm Thuis’ noodzakelijk is. De overheid en verzekering leveren hiervoor toch bijdragen? Antwoord: de collecte is zeker nodig, want de bijdragen van overheid en verzekeringen worden steeds minder en zijn niet voldoende om alles te bekostigen.
  -Aleid merkt op dat er nog een Kerkrentmeester gezocht wordt. Mensen worden van harte uitgenodigd om zich te melden.
 4. Sluiting
  Peter bedankt Hans en Alie voor het verzorgen van de koffie, Ko voor de presentatie op de beamer, en alle aanwezigen voor hun komst. Daarna sluit hij de vergadering.