verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 januari 2020

Welkom, opening en mededelingen
Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Mededelingen: Dominee Niels Gillebaard (onze consulent) heeft per 1 maart a.s. een beroep aangenomen in Heerhugowaard. Corrie is consulent in Graft-De Rijp. Er wordt overlegd met de gemeente Graft-De Rijp over hoe het verder moet, en wat er van Corrie verwacht wordt.

Actiepuntenlijst
-De mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen worden momenteel onderzocht.
-Er is onduidelijkheid of een ambtsdrager ingeroosterd moet worden in een Raad van Kerkendienst en wat zijn/haar taak is wanneer die plaatsvindt in de RK-kerk. Ook over het regelen van de bloemen is onduidelijkheid. Dat wordt besproken in de volgende vergadering van de Raad van Kerken.

Postlijst
-Vanuit de Classis is gevraagd naar een afgevaardigde naar de openbare synode. In onze kerkenraad zijn hiervoor geen belangstellenden.
Aftredend ambtsdrager: Peter / opvolger
-Peter treedt af als ouderling/voorzitter in de dienst van 31 mei 2020. De vraag wordt gesteld of hij eventueel kerkrentmeester wil blijven. Hij wil dat overwegen.
-Hans geeft aan dat hij liever ook dit jaar wil aftreden vanwege zijn leeftijd. Hij wil wel koster blijven.
Er moet dus gezocht worden naar een nieuwe ouderling en een ouderling-kerkrentmeester.
Er wordt gevraagd om namen door te geven. Er moet ook een nieuwe voorzitter komen.
In de Aanwijzer komt een oproep voor nieuwe ouderlingen. Ook in de gemeentevergadering wordt vermeld dat we op zoek zijn naar kandidaten en dat belangstellenden zich kunnen melden.

Avondmaal: frequentie en organisatie
De frequentie was afgelopen jaar vaker dan voorheen. Dat is nu 8 keer; het was altijd 6 of 7 keer. Kerkorderlijk moet het 4 keer per jaar; vaker mag. Dat wordt met Corrie besproken.
De organisatie was de laatste keren wat rommelig. Het Avondmaal is een diaconale taak. De vorm wordt nog besproken in de diaconale Raad en wordt overlegd met Corrie.

Papieren Aanwijzer vervangen door digitaal
De redactie van de Aanwijzer heeft een mail gestuurd met de volgende inhoud: ‘Nu het steeds moeilijker is om genoeg vrijwilligers voor alle taken te krijgen, en we steeds meer digitaliseren, is het misschien de tijd om over te gaan op enkel een digitale Aanwijzer, die mensen, zo nodig, zelf kunnen printen. Dit scheelt heel veel vrijwilligersuren (geen kopieeruren, geen ‘niet-ploeg’ uren, geen rondbreng uren) en is beter voor het milieu. Er zijn nog mensen die de Aanwijzer niet digitaal kunnen ontvangen. Bij het rondbrengen is er soms een contactmomentje met de lezers. In die zin heeft het bezorgen ook een functie. Aart (Kerkrentmeesters) legt de volgende vragen voor aan de redactie van de Aanwijzer:

  • Hoeveel mensen ontvangen de digitale Aanwijzer?
  • Krijgen zij ook de papieren aanwijzer?
  • Waar lopen jullie momenteel tegenaan?
  • Als we alleen digitaal bezorgen, waar loop je dan tegenaan?
  • Zijn er meer vrijwilligers nodig?
  • Kunnen we ook toe met minder papieren Aanwijzers?
  • Willeke stopt per 1 december 2020 met het redactiewerk. Wie volgt haar op?

Ook die vraag bespreekt Aart met de redactie.

Van de dominee
Corrie heeft haar verslag doorgestuurd.
-Vraag n.a.v. de kerstfolder: die was niet helemaal compleet en er stond een verkeerde tijd op en een verkeerde plaats. Het is raadzaam dat er een eindcontrole is voordat de folder naar de drukker gaat. Dit voorstel wordt besproken met Corrie. Loes brengt dit punt ook in bij de Raad van Kerken.
-‘Bakkie doen met de dominee’. De uitnodiging moet in de Aanwijzer vermeld worden. De eerste keer is waarschijnlijk in maart, omdat eerder geen Aanwijzer meer uitkomt. Actie Corrie.

Verslagen van de verschillende commissies
-ZWO: 09-12-19: Vraag: zijn er mogelijkheden tot wat meer interactie / andere invulling
tijdens de dienst, i.p.v. na de dienst?
-RvK: 15-10-19, 03-12-19: geen opmerkingen
-PR: 07-01-20: er zijn geen opmerkingen
-Gemeentevergadering: geen opmerkingen
-Diaconie: 16-12-19: er zijn geen opmerkingen
-CKRM: 10-12-19: Punt 7: de kerstattenties voor vrijwilligers zagen er prachtig uit. Veel positieve reacties.

Toegevoegd agendapunt: Oudejaarsdienst / Avondgebed
Jac en Henny hebben dit uitgevoerd met ondersteuning van Corrie. Henny vond deze bijeenkomst heel waardevol. De reacties waren positief. Er waren 17 aanwezigen. Henny geeft aan dat ze niet ieder jaar voor wil gaan.
Er wordt opgemerkt dat de katholieken ook een dergelijke dienst hebben. Misschien zou het gezamenlijk kunnen?
Er wordt gevraagd bij wie de organisatie neergelegd kan worden: blijft deze bij de kerkenraad, of bij een liturgiegroep, of bij een werkgroep? Kan Corrie een volgende keer weer ondersteuning bieden?

Rondvraag
-Dik: Als er onbekende liederen gezongen moeten worden, kan de cantorij hiervoor dan ondersteuning bieden, of kan de gemeente voor de dienst deze liederen instuderen?
Deze vraag wordt voorgelegd aan Corrie.
-Hans: Is de veranderde indeling voor in de kerk voor iedereen duidelijk?
Antwoord: Ja. Corrie heeft dit uitgelegd in de kerkenraad en in de kerkdienst.
-Jan: er komt een nieuw jaarboekje. De brieven hierover zijn rondgestuurd. Reacties kunnen worden meegegeven met Kerkbalans of worden opgestuurd. Hierna gaat Doetie het boekje maken.
-Karel: dinsdag 21 januari om 20.00 uur a.s. is er een avond georganiseerd door de Classis over kleine gemeentes. Jan, Loes en Karel gaan erheen.
-Ella: Er waren veel aanwezigen bij de nieuwjaarsdienst en bij het nieuwjaarswensen. Is het een goed idee om na het koffiedrinken nog een drankje en hapje te presenteren? Dit onderwerp komt in september op agenda.
-Aleid: Art heeft gevraagd: mag een niet-gemeentelid de digitale Aanwijzer ontvangen? Dit is geen probleem. De redactie houdt de lijst bij. Het besloten gedeelte mag niet, tenzij met toestemming van de kerkenraad.

Sluiting
Wil leest een gedichtje voor uit ‘Jaarringen’ over een verrassingspakket voor het nieuwe jaar.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur.