Verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 november 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Hij leest een stukje over ‘kerk-zijn’ van Robert Grijsen, stadsdichter van Hilversum.

Mededelingen: De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen van het Classicaal College voor het Opzicht voor een zitting op 20 november 2019. Er gaat een afvaardiging van de kerkenraad heen.

Actiepuntenlijst
-Opvolger Linda. Coby neemt het opstellen van het bloemenrooster over.
-Gebruik kerkgebouwen. Het College van Kerkrentmeesters (CKRM) adviseert om de verdeling tussen de beide kerkgebouwen te handhaven zoals die nu is. Financieel levert het wel wat voordeel op om in de wintermaanden alleen de kerk in Schermerhorn te gebruiken, maar veel mensen hechten eraan om ook regelmatig de kerk in Stompetoren te kunnen gebruiken. De kerkenraad besluit om dit advies op te volgen.

 • Gladheid pad Stompetoren. Er is afgesproken dat Aart en Rob bij gladheid de benodigde maatregelen nemen.
 • Zonnepanelen. Het CKRM heeft besloten om zonnepanelen te laten plaatsen op de Ark in Stompetoren, evenals op de daken van de kerk van Schermerhorn en het Zwethuis. Deze besluiten worden meegedeeld tijdens de gemeentevergadering van 15 december a.s. De Diaconie zal bekijken of het ook gerealiseerd kan worden op het dak van de pastorie.
 • Postlijst -Doetie stopt met het inroosteren voor het koffiedrinken. Coby neemt dit van haar over. Aleid biedt zo nodig hulp. -Woord en Weg heeft verzocht om een vrijwillige bijdrage. De kerkenraad besluit om hier geen gevolg aan te geven.
 • Oudejaarsdienst voortzetten als avondgebed? Omdat er geen voorganger te vinden is, is besloten om in plaats van een oudejaarsdienst een avondgebed te houden. Jac en Henny zijn bereid om daar vorm aan te geven. Corrie heeft de nodige input.
 • Toegang tot besloten gedeelte website De kerkenraad besluit dat het besloten gedeelte website alleen toegankelijk is voor leden van onze gemeente. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte moet men zich registreren. Jan controleert vervolgens via het LRP of de aanvrager lid is van onze gemeente. Waarna toestemming gegeven kan worden en men kan inloggen. Wanneer ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente en wel geïnteresseerd/ betrokken zijn, toegang willen tot het besloten gedeelte, dan moet de kerkenraad hiervoor toestemming geven. Jan dient de aanvraag in bij de kerkenraad. Het kerkelijk bureau houdt de- ze lijst bij. De kerkenraad toetst jaarlijks de lijst van betrokken personen. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van deze werkwijze, zodat gemeenteleden die niet genoemd willen worden in het besloten gedeelte, dat kunnen melden. Verouderd nieuws moet verwijderd worden. Dat moet worden doorgegeven aan Art als beheerder van de website.
 • Toestemmingsbrief van kerkelijk bureau i.v.m. nieuwe ledengids In 2020 brengt het kerkelijk bureau een nieuwe ledengids uit. In verband met de nieuwe privacywetgeving moet de gemeenteleden toestemming gevraagd worden voor publicatie van hun gegevens. Er wordt besloten om de leden een formulier toe te zenden, waarin ze kunnen aangeven dat ze bezwaar maken tegen publicatie van hun gegevens in de ledengids, op de website (openbaar en besloten gedeelte) en in De Aanwijzer. Als er geen formulier retour wordt gestuurd, wordt ervan uitgegaan, dat publicatie mag. Deze ‘bezwaar’-brief wordt niet samen met Aktie Kerkbalans uitgedeeld, maar wordt als aparte brief naar de gemeenteleden verzonden. Jan bespreekt een en ander met het Kerkelijk Bureau.
 • Begroting 2020 kerkrentmeesters De begroting laat een negatief resultaat van € 2.836 zien. Het CKRM heeft besloten om dit tot € 0 terug te brengen door uit de reserves te putten. Het CKRM en de Diaconie hebben de gezamenlijke posten met elkaar afgestemd.
 • Begroting 2020 diaconie Er is een overschot van € 2.900 begroot. Dit bedrag komt volgend jaar bij de reserves. Er wordt geprobeerd om verlies en reserves zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Er moet voorkomen worden dat verliezen ontstaan. Een samenvatting van beide begrotingen komt in de volgende Aanwijzer. Collecterooster en giftenadvies De doelen voor collectes en giften zijn duidelijk. De toelichting van de collectes in de Aanwijzer is ook handig voor de ambtsdragers van dienst. Met dank aan Dik.
 • Functie Consistoriegebed Het consistoriegebed is vooral bedoeld ter bemoediging en ondersteuning van iedereen die een bijzondere verantwoordelijkheid of taak draagt in een viering (naast voorganger, ambtsdrager van dienst, lectoren, etc.). Het gebed mag kort zijn. De handdruk van de ambtsdrager van dienst geeft uiting aan de verantwoordelijkheid van de kerkenraad/gemeente voor de keuze voor deze voorganger en aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij aanvang van de dienst wordt zowel een handdruk gegeven aan de dominee als aan de liturg.
 • Voorstel ‘Preek van de leek’ Corrie heeft aan burgemeester Bruinooge van Alkmaar gevraagd of hij bereid is een keer in Stompetoren een ‘preek van de leek’ te houden. De kerkenraad gaat ermee akkoord, en ook om vaker een leek de preek te laten doen (eenmaal per jaar). Publiciteit is belangrijk. Na de ervaring met de heer Bruinooge wordt geëvalueerd. De dienst is onder leiding en verantwoordelijkheid van Corrie. Corrie neemt contact op met de heer Bruinooge.
 • Van de dominee -Er is een verzoek van Anja en Peter voor de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk op 12 december 2019. De kerkenraad stemt hier mee in. – In de kerk van Stompetoren is een kaarsentafeltje geplaatst en bestaat de mogelijkheid om voor of na de dienst een kaarsje te branden, voor wie dat wil. In overleg met het moderamen is een ingelijste poster besteld van ‘de blauwe duif’ van Picasso. Een voor iedereen – gelovig of niet – ‘meditatief’ en modern beeld.
 • Verslagen van de verschillende commissies -RvK: Jan geeft aan dat voor hem niet duidelijk is wat zijn taak is als ambtsdrager in een Raad van Kerkendienst. Bij alle RvK-diensten moet een ambtsdrager van dienst aanwezig zijn, die het consistoriegebed doet en de handdruk geeft. Er is ook geen duidelijkheid over de bloemen. Corrie bespreekt een en ander in de Raad van Kerken.
 • Sluiting Henny leest een gedicht van Sytze de Vries voor dat aansluit bij de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.